Comunicat d'identificació del conductor

Aquest tràmit permet presentar escrit d'identificació de conductor en el moment de la comissió de la infracció contra la notificació de denúncia.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques poden tramitar la sol·licitud de diverses maneres:

  • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
  • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita mitjançant CSV / NRP

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

  • L'interessat (titular del vehicle i/o conductor)
  • El representant legal

Quan fer-ho

Quan la denúncia interposada no hagi estat notificada "In situ" (en el moment de la comissió de la infracció)

Motius de la identificació

El conductor en el moment de la infracció.

Documentació que cal aportar

  • Si el titular de vehicle és una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, hauran d'aportar la còpia de la autorització administrativa que pot substituir-se per la còpia del contracte d'arrendament

Terminis per a la presentació

20 dies naturals següents al de notificació de la denúncia.

Qui tramita la sol·licitud

Secció d'Expedients Sancionadors

Advertiments

  • Segons estableix l'article 94 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, el pagament amb la reducció del 50% sobre l'import de la sanció de la multa implica, entre d'altres, la renúncia a efectuar al·legacions, la finalització del procediment, l'esgotament de la via administrativa i la fermesa de la sanció, amb el que, en cas de pagament bonificat anterior a la identificació del conductor responsable la infracció, aquesta última no serà tinguda en consideració i no tindrà cap tipus d'efecte.
  • En cas que la denúncia porti aparellada la pèrdua de punts i el vehicle denunciant sigui de titularitat d'una persona jurídica, la mateixa haurà d'identificar al conductor responsable de la infracció, no podent assumir la denúncia com a pròpia ni podent efectuar el pagament bonificat de la mateixa.
  • En cas de no efectuar la identificació del conductor responsable de la infracció, s'incoarà expedient sancionador per la comissió d'una infracció molt greu, regulada a l'article 77.j del Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, i per l'import establert en l'article 80.2.b) del mateix cos normatiu.

Normativa

  • Article 11 i article 93.1 segon paràgraf del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.