Autorització de representació administrativa

Aquest tràmit permet autoritzar a un tercer a actuar en nom de l'administrat en un procediment concret o, per a qualsevol actuació, davant de l'administració. Així mateix, permet acreditar la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

En aquesta seu electrònica els representants de persones jurídiques poden dur a terme tots els tràmits en nom del seu representat amb certificat digital de representant. 

Si no disposeu d’aquest certificat i heu d’actuar en representació d’un altre interessat o per autorització, primer us heu d’identificar amb el vostre identificador o certificat digital (personal o de representant). Després el sistema us preguntarà les dades de l’interessat i haureu d’adjuntar el document que acrediti la representació o autorització per al tràmit. El  document d’autorització es pot signar digitalment o bé en paper i escanejar-lo.

Per atorgar representacions temporals en favor d'altres persones físiques o jurídiques per tal que puguin realitzar qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració us heu d'insciure al Registre electrònic d'apoderaments.

Actualment podeu nomenar una persona física o jurídica com a representant per a la recollida de les vostres notificacions i comunicacions electròniques. Ho heu de fer, en funció de la personalitat jurídica, amb el tràmits: 

Aclariments

Organisme competent 

Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)

Unitat que tramita la sol·licitud

Àmbit de Gestió Tributària i Recaptació

Classificació temàtica

Tràmits generals

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat (titular de drets, obligacions o interessos legítims individuals o col·lectius).
 • El representant legal.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic

Termini de presentació de la sol·licitud

En qualsevol moment

Requisits previs

Qualsevol persona amb capacitat d'obrar.

Preu / taxa

Sense cost

Mitjans per acreditar la representació

Qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna:

 • Aportant a qualsevol oficina, les escriptures que acreditin la representació.
 • Per declaració en compareixença personal de l'interessat davant d'aquesta administració.

Dades i documents 

 • Còpia del DNI / NIF / NIE de la persona interessada.
 • Còpia del DNI / NIF / NIE de la persona autoritzada.
 • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
 • En cas de comunitat de propietaris, còpia de l'acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
 • En cas d'altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l'entitat.

Efectes

Les actuacions per a les quals s'ha facultat al representat s'entendran fetes per l'interessat.

Normativa

 • Article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Article 45 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Especialitat en matèria Tributària: Representació de persones o entitats no residents:
  • Als efectes de les seves relacions amb l'Administració tributària, els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representat legal amb domicili a territori espanyol quan operin en aquest a través d'un establiment permanent, quan així ho estableixi expressament la normativa tributaria o quan, por las característiques de l'operació o activitat realitzada o per la quantitat de la renda obtinguda, així ho requereixi l'Administració tributària.
 • Aquesta designació haurà de comunicar-se a la Administració tributària en els termes que la normativa del tribut senyali.
 • Article 111 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.

Sentit del silenci

No correspon

Recursos

No correspon