Sol·licitud de certificat cadastral

Aquest tràmit permet a la persona física o jurídica sol·licitar un certificat cadastral de béns immobles dins l'àmbit Nacional a excepció del País Basc i Navarra.

Escolliu el tipus de tramitació

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat.
 • El representant legal.

On adreçar-se

 • A qualsevol oficina de XALOC on hi hagi el distintiu de Punt d’informació Cadastral (PIC) del Ministeri d’Economia i Hisenda.
 • A qualsevol administració on hi hagi el distintiu de Punt d’informació Cadastral (PIC) del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Documentació que cal aportar

 • Fotocòpia del DNI (interessat i representant legal).
 • En cas d'actuar com a representant del titular, autorització degudament signada.
 • En cas de defunció, còpia de l'acceptació d'herència.
 • En cas d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
 • En cas de comunitat de propietaris, còpia de l'acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
 • En cas d'altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l'entitat.

Qui tramita la sol·licitud

Àmbit de Gestió Tributària i Recaptació

Com recollir-ho

 • Presencialment a l'oficina de presentació de la instància

Normativa

 • Resolució de 24 de novembre de 2008, de la Direcció General del Cadastre, per la que s'aprova el règim d'establiment i funcionament dels Punts d'Informació Cadastral.