Registre electrònic d'apoderaments

El Registre electrònic d’apoderaments permet fer constar les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques. Hi ha tres tipus de representacions: A) Poder general: en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració; B) Poder a un organisme: en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o organisme concret; i C) Poder a tràmits: únicament per efectuar el tràmit que s'especifiqui davant una Administració o organisme concret. I quatre tipus de capacitat: per tramitar, és a dir, presentar documentació, recursos, etc.; per consultar; per rebre notificacions; total, que engloba les 3 anteriors.

Com fer-ho

Tramitació en línia:

Per a tramitar telemàticament cal completar el formulari electrònic identificant-se digitalment. Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que correspongui.

Des del mateix entorn es pot:

  • Consultar les representacions
  • Modificar les dades
  • Donar de baixa la representació

Si no es pot accedir a Representa, comproveu que el navegador compleix els requisits tècnics necessaris, o que s'està accedint amb les dades de contacte que es van fer servir.

Si creieu que el sistema no està funcionant correctament o hi ha qualsevol dubte, podeu demanar ajuda al servei de suport de l’eina.

Més informació sobre el Representa

Aclariments

Organisme competent / responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)

Unitat que tramita la sol·licitud

Oficines d'assistència en matèria de registre

Classificació temàtica

Tràmits generals

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica

Canals de tramitació

Telemàtic

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

Aportar la documentació acreditativa de la representació, si escau.

Preu / taxa

No hi ha taxes associades a aquest tràmit, és totalment gratuït

Dades i documents

Si s'actua com persona representant, s'ha d’adjuntar el document verificat per fedatari públic (per exemple un notari o un agent de canvi) en què es van atorgar els poders prèviament, i esperar que sigui validat per l’Administració.

En canvi, si s'actua com a persona poderdant, es pot atorgar una representació sense adjuntar cap document (representació apud acta). Llavors s'haurà d’esperar que la persona representant accepti la representació. Si ambdós són persones físiques, hi ha l’opció de venir juntament a una oficina presencial, amb cita prèvia si escau.

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Termini de resolució

Immediat, sense perjudici de la necessitat de sol·licitar la seva validació al corresponent servei.

Advertiments

Els poders inscrits al registre tenen una validesa determinada màxima de 5 anys a comptar des de la data d'inscripció. En tot cas, en qualsevol moment abans de la finalització del termini esmentat el poderdant pot revocar o prorrogar el poder. Les pròrrogues atorgades pel poderdant al registre tenen una validesa determinada màxima de 5 anys, a comptar des de la data d'inscripció.

Silenci administratiu

No correspon