Al·legacions i recursos administratius en matèria de recursos humans

Aquest tràmit permet als interessats la presentació d'al·legacions i/o la interposició de recursos administratius en matèria de recursos humans.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques poden tramitar la sol·licitud de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Per a tramitar telemàticament cal identificar-se digitalment. Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que correspongui.

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

La documentació que s'aporti ha de ser en algun dels formats i mides que es detallen específicament al formulari electrònic.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Organisme Competent / Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona

Unitat que tramita la sol·licitud

Àmbit d’Administració i Organització

Classificació temàtica

Selecció i gestió de personal

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu postal

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Termini de presentació de la sol·licitud

 • Per a la presentació d'al·legacions: deu (10) dies des de la publicació o la recepció de la notificació, tenint en compte, però, el que esmenti la pròpia resolució.
 • Per a la interposició de recursos: el termini genèric és d'un (1) mes a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, tenint en compte, però, el que esmenti la pròpia resolució.

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Preu / Taxa

Sense cost

Dades i documents

Normativa

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Bases específiques de la convocatòria

Termini per emetre resolució

Pel que fa a la resolució de les al·legacions:

 • Trenta (30) dies hàbils, a comptar des de la data de presentar-les

Pel que fa a la resolució dels recursos:

 • Tres (3) mesos pel recurs d’alçada.
 • Tres (3) mesos pel recurs extraordinari de revisió, a contemplar des de la data de registre del recurs.

Silenci administratiu

En termes generals, el silenci administratiu en la resolució de recursos té efectes desestimatoris. No obstant, quan el recurs d’alçada s’hagi interposat contra la desestimació per silenci d’una sol·licitud per transcurs del termini, el silenci té efectes estimatoris.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 • Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, en el seu cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà que s’hagi produït la notificació.
 • En el cas que la desestimació del recurs d’alçada es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs de tres mesos a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs d’alçada esmentat s'entengui desestimat.