Sol·licitud de presentació d’esmenes o aportació de documentació a un expedient de selecció de personal

Aquest tràmit permet presentar una instància en resposta a un requeriment d'esmena adjuntant les dades o els documents que es demanen per un expedient de selecció de personal. També s’utilitza quan la persona interessada vol aportar documentació a un expedient de selecció de personal en tràmit, millorant-lo i completant-lo amb l’aportació de dades i documents.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques poden tramitar la sol·licitud de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Per a tramitar telemàticament cal identificar-se digitalment. Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que correspongui

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

La documentació que s'aporti ha de ser en algun dels formats i mides que es detallen específicament al formulari electrònic.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Organisme Competent / Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona

Àrea que tramita

Àmbit d’Administració i Organització

Classificació temàtica

Selecció i gestió de personal

Qui el pot demanar

La persona que participi en un expedient de selecció de personal i vulgui afegir documentació, ja sigui per requeriment previ o per iniciativa pròpia per a complementar la seva sol·licitud.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu postal

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Termini de presentació de la sol·licitud

Quan una sol·licitud no reuneix els requisits establerts, es requereix a l’interessat per tal que, en un termini improrrogable de deu (10) dies, esmeni el defecte o presenti els documents preceptius. Si no ho fa així, se’l considera desistit de la seva sol·licitud, que s’arxiva sense més tràmit.

Requisits previs

 • Participar en un procés de selecció de personal
 • Conèixer les referències de la convocatòria

Preu / Taxa

Sense cost

Dades i documents

 • Qualsevol documentació o dades requerides o que vulgui aportar per iniciativa pròpia per a complementar la seva sol·licitud

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Bases específiques de la convocatòria.

Termini per emetre resolució

En funció del que estableixin les bases específiques de cada convocatòria

Silenci administratiu

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi emès resolució, el silenci administratiu s'ha d'entendre que és negatiu i, per tant, que la sol·licitud presentada s'ha desestimat.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 • Contra la resolució dictada per l’òrgan competent es podrà interposar recurs d’alçada davant la presidència de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la corresponent notificació.
 • Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, en el seu cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà que s’hagi produït la notificació.
 • En el cas que la desestimació del recurs d’alçada es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs de tres mesos a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs d’alçada esmentat s'entengui desestimat.