Sol·licitud de presentació de mèrits

Aquest tràmit us permet presentar la documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs d'un procés selectiu que correspon a una plaça de la oferta pública d'ocupació o a un procés selectiu temporal.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques poden tramitar la sol·licitud de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Per a tramitar telemàticament cal identificar-se digitalment. Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que correspongui.

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

La documentació que s'aporti ha de ser en algun dels formats i mides que es detallen específicament al formulari electrònic.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Organisme Competent / Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona

Àrea que tramita

Àmbit d’Administració i Organització

Classificació temàtica

Selecció i gestió de personal

Qui el pot demanar

Les persones que s'hagin presentat al procés de selecció i hagin superat la fase d'oposició

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu postal

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Termini de presentació de la sol·licitud

En funció del que estableixin les bases específiques de cada convocatòria. Els dies comencen a comptar des de l'endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d'oposició al tauler electrònic d'anuncis

Requisits previs 

Haver superat la fase d’oposició d’un procés de selecció

Preu / Taxa

Sense cost

Dades i documents

 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Normativa

 • Bases específiques de la convocatòria.
 • Bases Generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP)
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
 • Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
 • Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració Local.

Termini per emetre resolució

En funció del que estableixin les bases específiques de cada convocatòria

Silenci administratiu

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi emès resolució, el silenci administratiu s'ha d'entendre que és negatiu i, per tant, que la sol·licitud presentada s'ha desestimat.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 • Contra la resolució dictada per l’òrgan competent es podrà interposar recurs d’alçada davant la presidència de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la corresponent notificació.
 • Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, en el seu cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà que s’hagi produït la notificació.
 • En el cas que la desestimació del recurs d’alçada es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs de tres mesos a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs d’alçada esmentat s'entengui desestimat.