Resposta a la sol·licitud d’informació de l’estat actual de les càrregues inscrites

Tràmit que permet donar resposta als titulars de les càrregues inscrites al Registre de la Propietat amb anterioritat a l’anotació d’embargament practicada per XALOC a la sol·licitud d’informació de l’estat actual de les càrregues inscrites. Caldrà que informin a aquest servei de recaptació si aquestes càrregues inscrites o anotades al seu favor subsisteixen o han estat modificades o minorades per pagament o d’altres causes.

Com fer-ho

Presentant instància:

Les persones físiques que no estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques poden presentar la sol·licitud, un cop omplerta i signada, de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Per a tramitar telemàticament cal identificar-se digitalment. Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que correspongui.

La documentació que s'aporti ha de ser en algun dels formats i mides que es detallen específicament al formulari electrònic.

La tramitació telemàtica és obligatòria per a les persones jurídiques, entitats i demés subjectes previstos a l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Organisme Competent / Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona

Unitat que tramita la sol·licitud

Àmbit de Gestió Tributària i Recaptació

Classificació temàtica

Recaptació executiva

Qui el pot demanar

Els titulars de les càrregues inscrites al Registre de la Propietat amb anterioritat a l’anotació d’embargament practicada per XALOC.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu postal

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Termini de presentació de la sol·licitud

Els terminis de presentació s’indiquen en la respectiva sol·licitud:

 • Excepte que en la notificació s’indiqui un altre termini, aquest serà de deu (10) dies, a comptar des de l’endemà de la seva recepció.

Requisits previs

 • Haver rebut la sol·licitud
 • Disposar de les dades requerides

Preu / Taxa

Sense cost

Dades i documents

 • Els documents o dades requerides.
 • Si s’actua en representació, acreditació de la representació.

Normativa

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.