Sol·licitud d'ajornament / fraccionament del deute Procediment Simplificat (deute fins a 2000€)

Els deutes tributaris i d’altres de naturalesa pública que es trobin en període voluntari o executiu es poden ajornar o fraccionar, prèvia sol·licitud de l’obligat/da al pagament, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria, pagar en els terminis establerts. El procediment simplificat s’aplicarà a les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments de deutes d’import igual o superior a 150,00 euros i inferior o igual a 2.000,00 euros. En aquest cas es presumirà la transitorietat de les dificultats de tresoreria i la seva capacitat de superar-la amb la declaració responsable del deutor formulada en el moment de la sol·licitud.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques poden tramitar la sol·licitud de fraccionament de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Organisme competent / responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)

Àrea que tramita

Tresoreria

Classificació temàtica

Hisenda, impostos i taxes i preus públics.

Qui el pot demanar

 • L'obligat tributari
 • El representant que formalment es designi a aquest efecte

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu Postal

Termini de presentació de la sol·licitud

Es pot sol·licitar en qualsevol moment:

 • Deutes en període voluntari d’ingrés, abans de la finalització de l'esmentat període voluntari.
 • Deutes en via executiva, en qualsevol moment anterior a la notificació de l'acord d'alienació dels béns o drets embargats.

Requisits previs

 • Els establerts a l'article 84 i 85 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Girona.

Preu / Taxa

Sense cost

Dades i documents

 • Formulari presencial de la Sol·licitud d'ajornament / fraccionament Procediment simplificat
 • En cas que no sigueu l'interessat, autorització degudament signada.
 • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
 • En cas de comunitat de propietaris, còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
 • En cas d'altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l'entitat.

Normativa

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Girona.

Termini per emetre la resolució

El termini per resoldre-la és de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi emès resolució, el silenci administratiu s'ha d'entendre que és negatiu i, per tant, que la sol·licitud presentada s'ha desestimat.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 • Contra la resolució dictada per l’òrgan competent es podrà interposar recurs de reposició davant de la Gerència de XALOC, en el termini d'un (1) mes a comptar des de l'endemà de la corresponent notificació.
 • Contra la resolució del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Girona en el termini de dos (2) mesos a comptar des de l'endemà que s'entengui produïda la resolució del recurs; tot això sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que considereu oportú.