Presentació de factures

Lliurament d'una factura, en format paper o electrònic, justificativa del compliment total o parcial d'un servei, obra o subministrament realitzat per part d'un proveïdor de XALOC.

Com fer-ho

Presentant instància:

La factura original a presentar ha de fer constar la següent informació:

 • Nom, NIF i adreça del proveïdor.

Un cop expedida, les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques poden tramitar la factura de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a l'article 3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

El format electrònic per emetre factures electròniques a l'administració és Facturae, segons l'Ordre PRE/2971/2007.

Ha de complir tres requisits específics:

 • Estar escrita en un llenguatge informàtic determinat (facturae versió 3.2. o 3.2.1.)
 • Estar signada electrònicament
 • Indicar el destinatari de la factura electrònica (DIR 3)

Per generar i enviar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes:

Aquests portals no pertanyen a XALOC i no són les úniques opcions per crear i enviar factures electròniques.

Mitjançant l'acord de Govern 151/2014, d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya, la Generalitat de Catalunya ha declarat el servei eFACT del Consorci AOC com a Punt general d'entrada de factures electròniques de la totalitat del sector públic de les administracions catalanes.

Els proveïdors que utilitzin la plataforma FACE (Punt General de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat) per a la presentació de factures electròniques han de saber que XALOC té un únic codi DIR3 per a tots els serveis i les dades són les següents:

 • DIR3: LA0000039
 • INE10: 8001763013
 • CIF: P1700053J
 • Nom: Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC)
 • Adreça: Avinguda Sant Francesc, 29
 • Municipi: Girona
 • Província: Girona

Aclariments

Qui ho pot presentar?

Persones físiques i jurídiques que siguin proveïdors d'obres, serveis i subministraments de XALOC.

A partir del 15 de gener de 2015 les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d'empreses, i la resta de persones jurídiques definides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tenen l'obligació de presentar factures electròniques (Factura electrònica adreçada a proveïdors).

Quin cost té i com es pot fer el pagament?

Aquest tràmit és gratuït

Qui tramita la sol·licitud?

Serveis Econòmics

Quan es pot fer?

Cal presentar la factura abans de transcórrer trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o de la prestació del servei.

Normativa

 • Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic
 • Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques