Aportació de documents requerits a un expedient d’actuacions inspectores i/o sancionadores derivades

Tràmit que permet incorporar nous documents a un expedient d’actuacions inspectores i/o sancionadores derivades en tràmit i/o respondre a un requeriment d'esmena d'un procediment iniciat anteriorment, millorant-lo i completant-lo amb l’aportació de tota classe de dades i documents amb transcendència tributària.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques poden tramitar la sol·licitud de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Per a tramitar telemàticament cal identificar-se digitalment. Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que correspongui.

La documentació que s'aporti ha de ser en algun dels formats i mides que es detallen específicament al formulari electrònic.

La tramitació telemàtica és obligatòria per a les persones jurídiques, entitats i demés subjectes previstos a l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Organisme Competent/Responsable:

Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona

Àrea que tramita

Servei d’Inspecció Tributària

Classificació temàtica

Inspecció i comprovació

Qui el pot demanar

La persona titular de l'expedient contra el qual s'adreça el requeriment o el seu representant legal.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu postal

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Termini de presentació de la sol·licitud

Els terminis de presentació s’indiquen en el respectiu requeriment, essent els següents:

 • Excepte que en la notificació s’indiqui un altre termini, aquest serà de 10 dies, a comptar de l’endemà de la seva recepció.

Requisits previs

 • Haver rebut un requeriment
 • Disposar dels documents i dades requerides

Preu/ Taxa

Sense cost

Dades i documents

 • Els documents o dades requerides
 • Si s’actua en representació, acreditació de la representació.

Normativa

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.
 • RD 2063/2004, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general del règim sancionador tributari.
 • RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • RD Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel que s’aproven les Tarifes i la Instrucció de l’IAE.
 • RD 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió de l’IAE i es regula la delegació de competències en matèria de gestió censal d’aquest impost.