Presentació d'ofertes en cas de contractes menors

Aquest tràmit us permet presentar ofertes i pressupostos als procediments d'adjudicació de XALOC. La presentació mitjançant aquest formulari només és vàlida en cas de contractes menors. D'acord amb l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es consideren contractes menors els contractes d'un import inferior a 40.000 euros, exclòs l'IVA, quan es tracta de contractes d'obres o inferiors a 15.000 euros, exclòs l'IVA, quan es tracti d'altres contractes. Segons l'article 29 apartat 8 del mateix text, els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop impresa i degudament emplenada i signada per l'interessat, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).
Documentació que cal presentar:

Dades identificatives de la persona interessada (DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Descàrrega d'impresos

Presentació d'ofertes en cas de contractes menors

Declaració responsable del contractista

Alta de creditor

Autorització de representació administrativa

Tramitació en línia:

Per a tramitar telemàticament cal identificar-se digitalment. Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala a l'apartat "Dades i documents".

La documentació que s'aporti ha de ser en algun dels formats i mides que es detallen específicament al formulari electrònic. 

La tramitació telemàtica és obligatòria per a les persones jurídiques, entitats i demés subjectes previstos a l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Aclariments

Organisme Competent/Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona

Àrea que tramita

Àmbit d’Administració i Organització

Classificació temàtica

Contractació pública

Qui el pot demanar

 • Empreses i professionals que hagin rebut una sol·licitud d'oferta o pressupost per part d'algun servei de XALOC.
 • En el cas d'empreses, només pot presentar la documentació el representant legal de l'empresa.

Canals de tramitació

Telemàtic

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Termini de presentació de la sol·licitud

En la comunicació que convida a participar es rebrà la informació del termini establert per a la presentació d’ofertes.

Requisits previs

 • Haver rebut una comunicació de presentació d'ofertes i pressupostos en un procediment d'adjudicació per part de XALOC.
 • Tenir l’habilitació professional que, si escau, és exigible per a dur a terme la prestació que constitueix l’objecte del contracte
 • Tenir plena capacitat d’obrar
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Preu/ Taxa

Sense cost

Dades i documents

 • Pressupost i/o ofertes
 • Si s’actua en representació, acreditació de la representació.
 • Declaració responsable del contractista (CAT / CAST)
 • Full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària o certificació electrònica de les dades bancàries. Si ja s'ha presentat anteriorment i no hi ha hagut modificacions, no caldrà presentar-lo.

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Termini per emetre resolució

Si el procediment no ho regula expressament, el termini de resolució s'estableix en 1 mes, i sempre i quan no es doni cap dels supòsits que poden ocasionar la suspensió o ampliació de l'esmentat termini.

Silenci administratiu

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució, el silenci administratiu s’ha d’entendre que és negatiu i, per tant, que la sol·licitud presentada s’ha desestimat.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Vies de reclamació

 • Contra la resolució dictada per l’òrgan competent es podrà interposar recurs d’alçada davant la presidència de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la corresponent notificació.
 • Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, en el seu cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà que s’hagi produït la notificació.
 • En el cas que la desestimació del recurs d’alçada es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs de tres mesos a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs d’alçada esmentat s'entengui desestimat.