Sol·licitud del certificat de serveis prestats com a empleat públic

Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica que una determinada persona ha prestat o presta serveis a XALOC en unes determinades dates, segons consta a l'expedient de personal.

Com fer-ho

Presentant instància:

La tramitació presencial només serà vàlida per a les persones que no es trobin en situació d'alta amb XALOC.

Un cop impresa i degudament emplenada i signada per l'interessat, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Organisme competent / Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)

Unitat que tramita la sol·licitud

Àmbit d'Administració i Organització

Classificació temàtica

Selecció i gestió de personal

Qui el pot demanar

 • Qualsevol persona física que presti o hagi prestat els seus serveis com a empleat/ada a XALOC
 • El/la representant que formalment es designi a aquest efecte.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic

Termini de presentació de la sol·licitud

En qualsevol moment

Requisits previs

Prestar o haver prestat els seus serveis en aquest organisme.   

Preu / taxa

Sense cost.

Dades i documents

Normativa

 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 • Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el reglament del personal al servei de les entitats locals.
 • Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs.
 • Reial decret 1461/1982, de 25 de juny, normes d'aplicació de la Llei 70/1978.

Termini per emetre resolució

El certificat s'emetrà en el termini màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud

Sentit del silenci

Negatiu

Recursos

Els ordinaris del procediment administratiu