Autoliquidació Taxa 1'5% empreses explotadores de serveis (TA-1)

Autoliquidació de l'1'5 % dels ingressos bruts obtinguts en la demarcació de Girona per les empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general o que afecten la generalitat o a una part important del veïnat, en concepte de Taxa per la Utilització Privativa o Aprofitaments Especials constituïts en el Sòl, Vol i Subsòl de Terrenys d'Ús Públic Municipal.

Com fer-ho

Tramitació en línia:

Tramita (cal disposar de credencials d'accés)

Aclariments