Sol·licitud d'admissió a procés de selecció de personal

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'admissió en un procés de selecció de personal de XALOC. L'oferta pública d'ocupació, les bases específiques de cada convocatòria i tota la informació i documentació del seu procés relacionat es publiquen a l'apartat Ofertes de treball de la Seu electrònica.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques poden tramitar la sol·licitud de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitació en línia
 2. Comproveu els requisits
 3. Descarregueu el formulari al vostre ordinador
 4. Empleneu i deseu el formulari
 5. Adjunteu, si cal, els documents necessaris per al tràmit
 6. Cliqueu Presentar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de XALOC
 7. Finalitzat el tràmit, podreu descarregar el justificant de la seva presentació.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Organisme competent / Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)

Unitat que tramita la sol·licitud

Àmbit d'Administració i Organització

Classificació temàtica

Selecció i gestió de personal

Qui el pot demanar

Qualsevol persona física que compleixi els requisits que s'exigeixin a les bases específiques que regulin el procés de selecció

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu postal

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Termini de presentació de la sol·licitud

El termini per presentar les sol·licituds vindrà establert a les bases específiques de la convocatòria i s'iniciarà amb la publicació de la convocatòria

Requisits previs

Els establerts a les bases i a la convocatòria específica

Preu / Taxa

Sense cost

Dades i documents

 • Documentació acreditativa de la identitat
 • Acreditació documental del nivell C1 de català
 • Titulació requerida
 • Currículum vitae
 • En cas que no sigueu l'interessat, autorització degudament signada.

Normativa

 • Bases específiques de la convocatòria.
 • Bases Generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP)
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
 • Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
 • Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració Local.

Termini per emetre resolució

En funció del que estableixin les bases específiques de cada convocatòria

Silenci administratiu

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi emès resolució, el silenci administratiu s'ha d'entendre que és negatiu i, per tant, que la sol·licitud presentada s'ha desestimat.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 • Contra la resolució dictada per l’òrgan competent es podrà interposar recurs d’alçada davant la presidència de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la corresponent notificació.
 • Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, en el seu cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà que s’hagi produït la notificació.
 • En el cas que la desestimació del recurs d’alçada es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs de tres mesos a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs d’alçada esmentat s'entengui desestimat.