Sol·licitud d'alta o modificació de dades bancàries per als creditors de XALOC

Comunicar el número de compte bancari perquè XALOC realitzi un pagament o una devolució d'ingressos a favor d'un tercer. Aquesta fitxa és d’obligat compliment perquè Tresoreria pugui efectuar el pagament, per transferència bancària, als creditors de XALOC.

Escolliu el tipus de tramitació

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop impresa i degudament emplenada i signada per l'interessat i conformada per la vostra entitat bancària, la fitxa de creditor es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona)

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que hagi de cobrar de XALOC, ja sigui en concepte de factures o devolucions d'ingressos.

Requisits

La fitxa de creditor no serà vàlida si no s'ha emplenat degudament la diligència de conformitat de l'entitat financera.

Quan es pot comunicar?

La comunicació de les dades bancàries es pot fer a partir del moment en què XALOC efectuï un encàrrec al creditor o reconegui un dret de cobrament a favor del mateix.

Qui tramita la sol·licitud?

Tresoreria

Quin cost té?

Aquest tràmit és gratuït.

Documentació que cal presentar

 • Model de sol·licitud d'alta com a creditor a efectes econòmics
 • Còpia del CIF/NIF (interessat).
 • En cas que no sigueu l'interessat, autorització degudament signada.
 • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable. En cas de comunitat de propietaris, còpia de l'acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador. En cas d'altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l'entitat.

Observacions

 • Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència bancària d'obligacions a favor de creditors i creditores de XALOC.
 • Aquesta declaració és vàlida per temps indefinit o mentre el creditor no en declari la modificació o la baixa de forma expressa. No s'acceptaran altes o canvis de compte que únicament constin en factures, albarans o documents anàlegs.
 • La persona que signa declara que les dades indicades són certes i correctes, exonerant a XALOC de qualsevol responsabilitat derivada d'una manca de coincidència entre el creditor i el titular del compte bancari.

Normativa aplicable

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Article 44.4 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Girona.