Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit permet sol·licitar informació produïda per la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona)

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Organisme competent / responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)

Unitat que tramita la sol·licitud

Àmbit d'Administració i Organització

Classificació temàtica

Accés a la documentació i a la informació

Qui ho pot sol·licitar

La persona física a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda. D'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l'accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d'accés especial, aquest accés és regulat per la seva normativa específica, i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu Postal

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

 • Tenir 16 anys
 • Identificació del sol·licitant
 • Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions
 • Si pertoca, la modalitat preferida per accedir a la informació sol·licitada

Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació pública ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

Preu / taxa

L'accés a la informació pública és gratuït.

Dades i documents

No cal adjuntar-hi cap document llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés, per tant, caldrà en aquest cas annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

Impresos del tràmit

» Model presencial de la Sol·licitud d'accés a la informació pública

Normativa

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini per emetre resolució

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.

Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Silenci administratiu

La sol·licitud s'entén estimada si l'Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.

El dret d'accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública.

Vies de reclamació

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació pública, poden ésser objecte de recurs d'alçada davant la presidència de la Diputació de Girona.

Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs d'alçada, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.