Recurs de reposició contra provisió de constrenyiment

Aquest tràmit permet presentar recurs de reposició contra l'inici del procediment executiu davant l’òrgan que ha dictat l’acte.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplert i signat, el recurs es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-lo a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-lo a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar l'escrit i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat
 • El representant legal

Motius d'oposició

 • Manca de notificació (liquidació) en període voluntari.
 • Domiciliacions prèvies no informatitzades.
 • Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
 • Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de suspensió del procediment de recaptació.
 • Anul·lació de la liquidació.
 • Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute de constrenyiment.

Qui tramita la sol·licitud

Si els motius d'oposició són els dos primers indicats en l'apartat anterior, la Secció de Recaptació Executiva.

Per la resta de motius, el Servei d’Assessoria Juridicotributària

Òrgan competent per resoldre

Tresorer/a.

Advertiments

Segons disposa la LGT, la presentació d'un recurs no paralitza el procediment de constrenyiment.

Normativa

 • Article/s 167 i ss. de la Llei 58/2003, general tributària, de 17 de desembre.
 • Article 14 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Article 38.3 del Reglament general de recaptació (RDLeg 939/2005, de 5 de març).