Sol·licitud de devolució d'ingressos

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de l'import pagat per tributs, preus públics, multes i sancions corresponents als Ajuntaments que han delegat la gestió i recaptació dels seus ingressos de dret públic a XALOC. La devolució es farà sempre mitjançant transferència bancària.

Com fer-ho

Presentant instància:

Les persones físiques que no estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques poden presentar la sol·licitud, un cop omplerta i signada, de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Per a tramitar telemàticament cal identificar-se digitalment. Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala a l'apartat "Dades i documents".

La documentació que s'aporti ha de ser en algun dels formats i mides que es detallen específicament al formulari electrònic.

La tramitació telemàtica és obligatòria per a les persones jurídiques, entitats i demés subjectes previstos a l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Organisme Competent / Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona

Unitat que tramita

 • Si la sol·licitud es presenta a les oficines centrals o mitjançant la tramitació en línia, es tramita a l'Àmbit de Gestió Tributària i Recaptació de XALOC.
 • Si la sol·licitud es presenta davant qualsevol de les oficines territorials de XALOC, es tramita a l'oficina de referència on s'hagi presentat

Classificació temàtica

Pagaments i domiciliacions

Qui el pot demanar

 • L’obligat tributari
 • Els successors
 • El representant que formalment es designi a aquest efecte (acreditació de la representació)

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu postal

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Termini de presentació de la sol·licitud

En qualsevol moment, sempre que no hagin transcorregut quatre (4) anys des de la data en què es va efectuar l’ingrés indegut o des de la data en què es reconeix el dret a sol·licitar la devolució d’ingressos

Requisits previs

S'ha d'haver produït un ingrés indegut per qualsevol de les causes següents:

 • Haver realitzat un ingrés superior a l'obligació tributària.
 • Haver realitzat un pagament per duplicat.
 • Haver ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries una vegada transcorreguts els terminis de prescripció.
 • L'Administració ha rectificat l'acte que motivava l'ingrés.
 • Concórrer altres causes establertes per la normativa tributària corresponent.

Preu/ Taxa

Sense cost

Dades i documents

 • Rebut original del qual se sol·licita la devolució.
 • Còpia del NIF/DNI/NIE de l'interessat en el procediment.
 • En cas que l'interessat actuï mitjançant representant, document degudament complimentat d'atorgament de representació.
 • En cas d'actuar com a representat d'una persona jurídica, còpia de l'escriptura de poders o document equivalent.
 • Full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària o certificació electrònica de les dades bancàries als efectes de procedir a la transferència de l'import a retornar.
 • En cas de defunció del titular del rebut: còpia del NIF/DNI/NIE de l'hereu o l'hereva i escriptura d'acceptació d'herència.
 • Autorització del titular del rebut quan no coincideixi amb el titular del compte corrent on s'efectuarà la transferència.

Normativa

 • Articles 31, 32, 124 i ss. i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Articles 122 i ss. del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs.
 • Articles 15 i 17 i ss. del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
 • Articles 42 i ss. de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada en XALOC.

Termini per emetre resolució

El termini per resoldre és de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució, el silenci administratiu s’ha d’entendre que és negatiu i, per tant, que la sol·licitud presentada s’ha desestimat.

Normativa del silenci administratiu

 • RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació de tributs

Vies de reclamació

 • Contra la resolució dictada per l’òrgan competent es podrà interposar recurs de reposició davant de la Gerència de XALOC, en el termini d'un (1) mes a comptar des de l'endemà de la corresponent notificació.
 • Contra la resolució del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Girona en el termini de dos (2) mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució del recurs o en el termini de sis (6) mesos a comptar des de l’endemà que s’entengui desestimat el recurs de reposició per silenci administratiu; tot això sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que considereu oportú