La Seu Electrònica de XALOC està regulada per l'Ordenança general de l'administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms administratius, aprovada inicialment en sessió plenària de la Diputació de Girona en data 15 de maig de 2012, i per la Instrucció d'administració electrònica que la desenvolupa, aprovada en sessió ordinària del Consell Rector de XALOC en data 3 de juliol de 2012.

La titularitat de la Seu Electrònica de XALOC correspon a la Presidència de l'organisme, i la seva gestió i administració, a la Gerència.

Les diferents àrees i unitats de l'organisme són responsables, en l'àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben en aquesta seu.

Les condicions de funcionament estan subjectes als principis següents:

  • Integritat, veracitat i actualització dels continguts
  • Publicitat oficial
  • Responsabilitat i seguretat
  • Qualitat i disponibilitat
  • Accessibilitat i usabilitat
  • Neutralitat tecnològica i interoperabilitat