El Reial Decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, indica que la subhasta dels béns serà única i es realitzarà per mitjans electrònics al Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat, on hi trobareu el llistat de béns en subhasta:

Logo subhastes BOE  
   https://subastas.boe.es/  

 

Condicions en les quals es desenvolupen els procediments d'alienació en el Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat: “Resolución 7 octubre 2019”

https://subastas.boe.es/normativa/Condiciones_procedimientos_enajenacion.pdf