Aquesta és la política de protecció de dades de XALOC, Xarxa Local de Municipis Gironins. Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l'exercici de les seves competències i funcions. Ateses les funcions de XALOC alguns tractaments són el resultat de la prestació de serveis a altres administracions públiques que li han delegat funcions. El tractament s'efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

Qui és el responsable del tractament de dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és XALOC, Xarxa Local de Municipis Gironins (d'ara endavant, XALOC), amb CIF P1700053J i domicili a l'avinguda Sant Francesc, 29, de Girona (CP 17001), adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., http://www.xalocgirona.cat.

En el cas dels tractaments que s'efectuen per encàrrec d'ens locals de la demarcació de Girona, XALOC tracta les dades en qualitat d'encarregat del tractament, essent el Responsable del Tractament l'ens delegant.

Amb quins criteris tractem les dades personals.

En el tractament de les dades assumim els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

 1. Els tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l'interessat.
 2. Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d'obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 3. Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
 4. Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.
 5. Les conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.
 6. Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.  

Qui és el Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és qui supervisa el compliment de la política de protecció de dades de XALOC, vetllant perquè es tractin adequadament i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d'atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a l'adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui les comuniquem.

XALOC tracta les dades per a exercir les seves competències i funcions. Els serveis de XALOC es descriuen a http://www.xalocgirona.cat/xaloc. Una descripció completa dels tractaments i de les finalitats a les que es destinen les dades figura al Registre de les activitats de tractament, elaborat conforme als article 30 del RGPD i 31.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el qual es publica conforme als articles 6 bis de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Gestió tributària i recaptació
La gestió dels tributs i la percepció d'altres ingressos de dret públic es porta a terme per delegació dels ens locals de la demarcació de Girona que deleguin en la Diputació les seves competències en aquesta matèria. Comporta el tractament d'un volum important de dades personals, dades que es tracten de forma continuada i que en algunes ocasions provenen d'altres administracions. Es tracten únicament amb aquesta finalitat. Seguint sempre la normativa reguladora les dades es poden comunicar a altres administracions. En alguns casos han de ser objecte de publicació a efectes de notificacions.

Serveis
Per a la prestació dels serveis tractem les dades aportades per les persones beneficiàries o bé les que hem obtingut d'altres administracions. Oferir aquests serveis comporta sovint fer-ne un seguiment i obtenir noves dades de les persones que en són usuàries. El catàleg de serveis es pot consultar a http://www.xalocgirona.cat/. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment explícit de l'usuari del servei.

Procediments administratius i tràmits
En base a les sol·licituds de les persones interessades, utilitzem les seves dades per seguir la tramitació pròpia de cada tràmit. El catàleg de tràmits i el procediment que es segueix es pot consultar a https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica. Segons el procediment les dades es poden comunicar a altres administracions competents en la matèria. En alguns casos han de ser objecte de publicació en compliment del principi de transparència.

Contacte
Atenem les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. Les dades s'utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

Selecció de personal
Rebem currículums vitae i convoquem processos de selecció de personal. Les dades aportades per la persones interessades permeten avaluar els mèrits i analitzar l'adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. No es comuniquen a altres persones.

Enviament d'informació
Amb l'autorització explícita de cada persona utilitzem les dades de contacte que ens ha proporcionat per informar de les nostres iniciatives, serveis o activitats. Ho fem per diferents canals en funció de com ho ha autoritzat cada persona. No es comuniquen a altres persones sense el seu consentiment.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors
Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment d'obligacions legals (normativa fiscal i contractual del sector públic) comuniquem dades a d'altres administracions públiques.

Videovigilància
En l'accés a les nostres instal·lacions s'informa, quan és el cas, de l'existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètols homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones. Les imatges s'utilitzen únicament per aquesta finalitat. En casos justificats comuniquem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades.

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Exercici de poders públics i compliment d'obligacions legals.
Les operacions de gestió tributària i recaptació d'ingressos de dret públic determina el tractament de dades, tractament que efectuem en exercici de funcions pròpies de l'administració pública i en compliment d'obligacions legals. Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s'efectua seguint les normes reguladores de cadascun dels procediments.

Complir missió en interès públic.
Els tractaments resultants de la prestació dels serveis descrits prèviament té la seva justificació en satisfer l'interès públic. També les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per preservar l'interès públic.

Compliment d'una relació contractual o precontractual.
Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació pròpia del sector públic, en el grau i amb l'abast necessari per al desenvolupament de la relació contractual. En un altre sentit, però també en el marc de relacions contractuals o precontractuals, tractem dades de persones que participen en processos selectius o que s’incorporen a la nostra institució.

En base al consentiment.
Quan fem enviaments d'informació de les nostres iniciatives, serveis o activitats tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit.

Quant de temps conservem les dades.

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de XALOC, i per atendre qualsevol requeriment d'altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s'han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d'acord amb les finalitats del tractament:

 • Expedient de devolució d'ingressos indeguts: cinc anys des de la data de tancament de l'expedient.
 • Expedients generals de constrenyiment sobre patrimoni individual: sis anys des del tancament de l'expedient.
 • Exempcions i bonificacions de l'impost sobre béns immobles: destrucció total als cinc anys de la data de tancament de l'expedient.
 • Exempcions i bonificacions de l'impost municipal de circulació de vehicles (1967-1989) i de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica: destrucció total als cinc anys de l'extinció de la vigència de l'exempció o bonificació de l'impost.
 • Expedients d'inspecció i control en matèria d'activitats econòmiques i recreatives: tres anys des de la finalització de l'expedient, sempre que hagin transcorregut quatre anys de la data de la resolució, en el cas que n'hi hagi.
 • Expedients d'inspecció i control en matèria tributària: destrucció total als quatre anys de la data de tancament de l'expedient.
 • Sol·licitud de llicència o permís del personal al servei de l'Administració pública: destrucció total un cop s'hagin complert els terminis legals per a cada tipus de llicència o permís.
 • Control horari del personal: destrucció total en un termini d'un any des de l'acabament de l'any natural en què s'han produït. En cas que s'apreciïn faltes disciplinàries, s'eliminaran un cop hagi prescrit la sanció.
 • Expedients de personal al servei de l'administració pública: conservació permanent.
 • En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

Finalment, en el cas de les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d'incidents que ho justifiquin es conserven el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental són un referent que determinen els criteris que seguim en la conservació o eliminació de les dades.

Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem.

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents que permeten garantir un control efectiu sobre les seves dades:

 • A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
 • A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s'obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d'aquest tractament.
 • A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se'n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
 • A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
 • A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
 • A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
 • A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.
 • A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n'és receptora.

Com es poden exercir o defensar els drets.

Els drets que acabem d'enumerar, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, es poden exercir adreçant una sol·licitud a XALOC, aportant fotocòpia del DNI o de qualsevol altre document vàlid que us identifiqui, a l'adreça postal, a través de http://www.xalocgirona.cat/, o a les altres dades de contacte indicades a l'encapçalament.

Atès el volum de les dades tractades, quan l'exercici de drets no concreti sobre quins tractaments es vol exercir el dret, XALOC requerirà a l'interessat per tal que ho faci. S'entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma.

Es podran rebutjar de forma argumentada les peticions d'accés excessives o desproporcionades, d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

XALOC ha de respondre els exercicis de drets en el termini de 30 dies.

XALOC entén que, en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se'n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s'integraran als fitxers de XALOC.

L'ús de la firma electrònica estarà regulat també per les disposicions de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica i de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si no s'ha obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici).

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Polítiques de protecció de processos específics.