D'acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, des del dia 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a la Diputació de Girona o als seus organismes autònoms poden expedir i trametre factures electròniques. En qualsevol cas, hi estan obligades les entitats següents:

  • Societats anònimes.
  • Societats de responsabilitat limitada.
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol.
  • Unions temporals d'empreses.
  • Agrupacions d'interès econòmic, agrupacions d'interès econòmic europees, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d'inversions, fons d'utilització d'actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d'inversions.

A partir del dia 1 de gener de 2017, amb l'entrada en vigor del pressupost general de la Diputació de Girona per a l'exercici 2017 i, d'acord amb la base d'execució 24a., desapareix l'exempció en virtut de la qual estaven excloses de tramitació electrònica les factures d'import igual o inferior a 5.000,00 € (IVA inclòs).

Vegeu la informació Què és la factura electrònica?

Més informació

Serveis econòmics
XALOC
Av. Sant Francesc, 29
17001 Girona
Tel. 872 081 791

Accés al servei

» Accedeix al tràmit per presentar la factura

Documentació