Data i hora oficial

L'article 31.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques assenyala que «els registres electrònics es regiran a l'efecte de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les administracions públiques, per la data i l'hora oficial de la seu electrònica d'accés, que ha de disposar de les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i ha de figurar visible».

Pel que fa a les sol·licituds, escrits i comunicacions efectuats en dies inhàbils, s’entén que aquests han estat presentats a primera hora del primer dia hàbil següent.

La data i l’hora oficial de la seu se sincronitzen amb el servidor ntp.org.