Cita prèvia

L'oficina de XALOC de Salt ofereix un servei per concertar cita prèvia en la franja horària de les 11:30 a les 14:00 hores, donant assistència presencial no programada als contribuents de 9 a 11:30 hores i respectant, en tot cas, l’aforament màxim establert a l’oficina. L’objectiu és atendre a tots els ciutadans d’una manera personalitzada, de forma presencial i estalviant el temps d’espera. A la resta d'oficines de XALOC el règim d'atencions presencials serà sense cita prèvia.

Cal tenir en compte que amb la cita prèvia, podreu realitzar múltiples tràmits com rebre informació, assistència, resoldre requeriments, sol·licitar certificats o qualsevol altre gestió. Per això es important que per tal de realitzar un tràmit de manera presencial, a través de la cita prèvia, seleccioneu l’oficina on voleu ser atesos i seleccioneu el dia i l’hora.

Recordeu: a través de la seu electrònica de XALOC podeu realitzar múltiples tràmits de forma electrònica sense necessitar de sol·licitar cita o desplaçar-vos a les nostres oficines.

Sol·licitar cita prèvia

Oficina / Data


HORA

Dades / Reserva

DADES PERSONALS

  • Avís 1: Recordeu que si la persona que acudeix a la cita prèvia no és la persona interessada, ha d’aportar fotocòpia del NIF de l’interessat i l’autorització com a apoderat o representant. Si el representant ha de fer tràmits.
  • Avís 2: Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'administració pública d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Avís 3: Si per al NIF informat figuren 2 cites reservades no es podrà reservar una altra fins que no s'anul·li alguna.

Resum

CONFIRMI LES DADES DE LA SEVA RESERVA

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Xarxa Local de Municipis Gironins
Finalitat: gestió de la petició de cites per l'atenció presencial
Legitimació: exercici de competències i potestats públiques​
Destinataris: les dades seran comunicades a l'òrgan o entitat competent per la continuació del tràmit o prestació del servei demanat per la persona interessada
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament enviant la sol·licitud a la direcció de XALOC o mitjançant la Seu electrònica.
Trobareu més informació a l’adreça https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica-proteccio-de-dades