Cita prèvia

Les oficines de XALOC ofereixen un servei per concertar cita prèvia. L’objectiu és atendre a tots els ciutadans d’una manera personalitzada, de forma presencial i estalviant el temps d’espera.

Cal tenir en compte que amb la cita prèvia, podreu realitzar múltiples tràmits com rebre informació, assistència, resoldre requeriments, sol·licitar certificats o qualsevol altre gestió. Per això es important que per tal de realitzar un tràmit de manera presencial, a través de la cita prèvia, seleccioneu l’oficina on voleu ser atesos i seleccioneu el dia i l’hora.

Recordeu: a través de la seu electrònica de XALOC podeu realitzar múltiples tràmits de forma electrònica sense necessitar de sol·licitar cita o desplaçar-vos a les nostres oficines.

Sol·licitar cita prèvia

Oficina / Data


HORA

Dades / Reserva

DADES PERSONALS

  • Avís 1: Recordeu que si la persona que acudeix a la cita prèvia no és la persona interessada, ha d’aportar fotocòpia del NIF de l’interessat i l’autorització com a apoderat o representant. Si el representant ha de fer tràmits.
  • Avís 2: Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'administració pública d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Avís 3: Si per al NIF informat figuren 2 cites reservades no es podrà reservar una altra fins que no s'anul·li alguna.

Resum

CONFIRMI LES DADES DE LA SEVA RESERVA

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Xarxa Local de Municipis Gironins
Finalitat: gestió de la petició de cites per l'atenció presencial
Legitimació: exercici de competències i potestats públiques​
Destinataris: les dades seran comunicades a l'òrgan o entitat competent per la continuació del tràmit o prestació del servei demanat per la persona interessada
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament enviant la sol·licitud a la direcció de XALOC o mitjançant la Seu electrònica.
Trobareu més informació a l’adreça https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica-proteccio-de-dades