Certificats digitals i sistemes d'identificació

La Xarxa Local de Municipis Gironins està obligada a verificar la identitat dels interessats en els diferents procediments administratius mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms o la denominació o raó social, segons correspongui, que consti al document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent.

En alguns dels tràmits habilitats a la Seu Electrònica de XALOC també serà necessari que els interessats disposin d'un sistema de signatura electrònica que els permeti, a més d'identificar-se, acreditar l'expressió de la seva voluntat i el seu consentiment, així com la inalterabilitat dels documents. L'ús obligatori de la signatura electrònica només serà requerit en aquells tràmits en què es presentin sol·licituds, declaracions responsables o comunicacions prèvies, s'interposin recursos, es desisteixi d'accions o es renunciï a drets.

Certificats digitals

El certificat digital és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones físiques i jurídiques a Internet, assegura la seguretat, integritat i confidencialitat de les operacions realitzades, i permet signar documents electrònics i formularis web.

Es poden utilitzar per tramitar en qualsevol administració pública: ajuntament, Generalitat de Catalunya, administració estatal... que disposi de Seu electrònica amb la possibilitat de realitzar tràmits en línia.

Quins certificats digitals podem utilitzar a XALOC?

Els sistemes d'identificació i certificats digitals admesos per XALOC en els tràmits i gestions són els que accepta el servei VÀLid del Consorci AOC:

 • Certificats qualificats o reconeguts: permeten identificar als usuaris que disposin de certificat qualificat o reconegut, en programari o en targeta, inclosos els emesos per a empleats de les administracions públiques.
 • idCAT Mòbil: mecanisme ofert pel Consorci AOC que permet l'autenticació d'usuaris i signatura electrònica, orientat al ciutadà i basat en l'enviament de paraules de pas d'un sol ús al telèfon mòbil, com a alternativa a l'ús dels certificats digitals. El sistema ofereix un nivell de seguretat mig d'acord amb el que estableix l'Esquema Nacional de Seguretat.
 • Cl@ve: sistema d'identificació d'usuaris ofert per l'Administració General de l'Estat, Cl@ve PIN i Cl@ve permanente.

D'acord amb allò que estableix l'article 24 de la llei 15/2014 de 12 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, les administracions públiques hauran d'admetre tots els certificats reconeguts inclosos a la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establerts a Espanya, publicada a la Seu electrònica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo".

Així, tots aquells ciutadans que disposin de sistemes d'identificació i certificats digitals admesos pel servei VALid del Consorci AOC podran utilitzar-los per relacionar-se electrònicament amb XALOC, tant com a sistema d'identificació, com de signatura electrònica, d'acord amb allò que estableix l'article 10 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú, així com el propi Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior.

Com obtenir un certificat o un sistema d'identificació digital?

Les gestions per a l'obtenció d'un certificat digital s'han de realitzar davant d'una autoritat de certificació.

A qualsevol de les següents entitats de Registre d'idCAT:

 • Certificat idCAT. És el certificat digital que expedeix l'Agència Catalana de Certificació, CatCert a través de les entitats de Registre. Hi ha dues maneres d'obtenir l'idCAT:
  1. Per internet: a través del web www.idcat.cat. En aquesta pàgina trobareu un formulari que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital. Un cop introduïdes les dades, s'emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada per qualsevol de les entitats de registre idCAT. 

   https://youtu.be/4EUKlcZKVz8
  2. Presencialment: presentant-se directament a qualsevol de les entitats de registre idCAT.

 • idCAT Mòbil. És un servei d'autentificació d'usuaris i signatura electrònica basat en l'enviament de paraules de pas d'un sol ús al seu telèfon mòbil. És un sistema segur i gratuït que no requereix la instal·lació de cap programari ni recordar cap contrasenya. Hi ha dues maneres d'obtenir l'idCAT Mòbil:
  1. Per internet: si disposeu de certificat digital, de targeta sanitària individual del CatSalut o de la targeta de MUFACE podeu obtenir, al moment, un identificador idCAT Mòbil, accedint a https://idcatmobil.seu.cat.

   https://youtu.be/qqiw3Jv9lHE
  2. Presencialment: presentant-se directament a qualsevol de les entitats de registre idCat Mòbil.

 A altres organismes:

 • Cl@ve. És un sistema que permet identificar-se electrònicament en les relacions amb les administracions públiques. Per activar-lo s'ha de sol·licitar a https://clave.gob.es
 • DNI electrònic. El document físic del DNI renovat a partir de l'any 2006 incorpora un xip amb les dades de la persona que permet acreditar i signar a Internet. Per tal d'utilitzar-lo es necessita instal·lar un programa a l'ordinador i disposar d'un lector de targetes.
 • CERES. Identificador digital emès per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre d'Espanya. El trobem disponible tant per a persones físiques com jurídiques. Aquest certificat no té format físic, es tracta d'un arxiu que cal instal·lar a l'ordinador. Per aconseguir-lo s'ha de sol·licitar a la web www.cert.fnmt.es

Per obtenir més informació sobre aquests certificats, accediu a les diferents pàgines web mitjançant els enllaços corresponents.

Quins són els principals avantatges de l’ús del certificat digital?

 • Evitar esperes a les oficines d'atenció al ciutadà
 • Estalvi de desplaçaments: podeu fer tràmits des de casa amb les diferents administracions
 • Fer tràmits, consultar expedients, rebre notificacions quan i des d'on vulgueu: a qualsevol hora del dia (7 dies x 24 hores) i des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet que compleixi els requisits tècnics
 • Fer pagaments en línia amb les diferents Administracions Públiques
 • Garantir la seguretat de les comunicacions electròniques
 • Protecció del medi ambient, atès que permet reduir enormement el volum de paper i els arxius que es fan servir en els processos

Quins certificats electrònics utilitza XALOC?

Certificat de Dispositiu SSL CDS-1 Seu electrònica
 • Número de sèrie: 25 EE AC D1 79 EE DE CC 6B 8D F6 29 F4 A7 B8 41
 • Emès a nom de: Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)
 • Emès per: Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
 • Tipus: Certificat de seu electrònica de nivell mig
 • Inici i final del període de validesa: 04-09-2019 / 03-09-2021
Certificat de Dispositiu SSL CDS-1 Extranet
 • Número de sèrie: ‎09 27 B2 9B 85 F6 61 55 8A 3E 98 B3 2B 65 4A 3B
 • Emès a nom de: Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)
 • Emès per: Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
 • Inici i final del període de validesa: 04-09-2019 / 03-09-2021

També reconeix com a pròpies i integrants de la Seu electrònica, tot i no estar dins els seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Factures electròniques
Notificacions electròniques
Tauler electrònic
Perfil del contractant

Quins segells d'òrgan utilitza XALOC?

Segell de Serveis de tramitació electrònica
 • Número de sèrie: ‎6F 9E 1A 44 83 01 A3 9F CB A4 25 2A E0 9F 12 74
 • Emès a nom de: Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)
 • Emès per: Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
 • Tipus: Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig
 • Inici i final del període de validesa: 29-04-2019 / 23-04-2022

Amb aquest segell s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

 • Emissió del justificant del Registre General d'Entrada
 • Digitalització de documents
Segell de Serveis d'administració electrònica
 • Número de sèrie: ‎52 18 5D 35 67 15 7B 41
 • Emès a nom de: Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
 • Emès per: Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
 • Tipus: Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig
 • Inici i final del període de validesa: 18-01-2019 / 17-01-2022

Aquest segell, emès a nom del Consorci AOC, s'utilitza en la prestació de serveis d'administració electrònica per part del Consorci Administració Oberta de Catalunya a XALOC. Es tracta de serveis com: emissió d'evidències de notificació electrònica (eNotum), generació de còpies autèntiques (Còpia) i emissió del justificant de presentació en el Registre Auxiliar de XALOC (EACAT).

 • Número de sèrie: ‎60 A6 9D 4B 93 34 D6 7E 9C 08 62 BD 27 BE 60 BD
 • Emès a nom de: Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)
 • Emès per: Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
 • Tipus: Certificat de segell electrònic, nivell mig
 • Inici i final del període de validesa: 03-02-2021 / 03-02-2024

Aquest segell, emès a nom de XALOC, s'utilitza en la prestació de serveis d'administració electrònica per part del Consorci Administració Oberta de Catalunya a XALOC. Es tracta de serveis com: emissió de la diligència de publicació al tauler electrònic (eTauler) i consultes d'informació entre administracions (Via Oberta).

Com puc validar una signatura o un certificat?

Segons el que estableix l'article 6.1 d del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, tota seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació dels certificats de la seu, al qual s'accedirà de manera directa i gratuïta.

Per a això, el Consorci AOC ofereix l'aplicació web SignaSuite, a través de la qual es podrà verificar, entre d'altres opcions, la validesa del certificat de la Seu Electrònica de XALOC.

Els certificats de seu electrònica tenen la finalitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i d'una oficina pública reconeguda que no permeten la intrusió malintencionada de terceres persones.

El Govern espanyol ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es