Aquest lloc web i el domini són propietat de XALOC – Xarxa Local de Municipis Gironins, organisme autònom creat per la Diputació de Girona. XALOC està domiciliat a l'avinguda Sant Francesc 29, 1r, Girona (CP 17001), tel 872 081 791 i CIF P-1700053-J.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició del públic per a oferir serveis en el marc de les funcions i competències pròpies de XALOC. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts que corresponen o bé a XALOC o bé a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà. De forma general, i excepte que s'indiqui de forma expressa per a casos singulars, els continguts d'aquest lloc no poden ser utilitzats amb finalitats comercials.

XALOC informa que el seu logotip pot ser utilitzat únicament per a identificar activitats o iniciatives pròpies de XALOC, o d'altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats compten amb el suport explícit o la participació de XALOC.

Les comunicacions de l'usuari del web que comportin l'enviament de dades de caràcter personal, es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir la confidencialitat de les dades i de la informació. L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" amb un cadenat tancat que apareixerà a la barra de direccions del navegador.

En l'exercici de les seves competències i funcions XALOC tracta dades de caràcter personal de diferent naturalesa i procedència. Podeu accedir a la política de protecció de dades de XALOC des d'aquest enllaç.

XALOC informa que utilitza cookies per millorar i optimitzar l'experiència dels usuaris del web. Més informació sobre la política de cookies es pot llegir des d'aquest enllaç.

XALOC no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se'n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de XALOC. Quan sigui raonablement possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

XALOC no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació d'altres persones físiques o jurídiques a la que es remeti per mitjà d'enllaços o d'altres sistemes.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de XALOC.

Els possibles conflictes relatius a la utilització d'aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol, essent els jutjats de la ciutat de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.