Sol·licitud de correcció de dades

Aquest tràmit permet rectificar dades de caràcter identificatiu o relatives a l’adreça fiscal.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat
 • El representant legal

Qui tramita la sol·licitud

Àmbit de Gestió Tributària i Recaptació

Efectes

 • La rectificació de les dades tindrà efectes sobre tots els rebuts i/o liquidacions que XALOC emeti amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud. Quan s'hagi efectuat la tramitació en línia en un dia inhàbil els efectes seran a partir del següent dia hàbil al de la presentació.
 • Recordeu que l'adreça fiscal és on XALOC envia tots els documents dels seus tributs.
 • El canvi en l'adreça fiscal afectarà a tots els tributs de qualsevol dels municipis que li tenen delegada la gestió tributària i recaptació a XALOC, dels quals vostè n'és contribuent. (Vegeu tributs gestionats)

Documentació que cal aportar

 • Fotocòpia del DNI (interessat)
 • En cas que no sigueu l'interessat, autorització degudament signada.
 • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
 • En cas de comunitat de propietaris, còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
 • En cas d'altres entitats, còpia del document de constitució o estatut de l'entitat.