Sol·licitud general

És la presentació d'una sol·licitud o l'aportació de documentació a XALOC. Es pot fer aquest tràmit genèric de presentació d'instàncies quan no existeixi un tràmit específic per a la gestió que voleu realitzar a “Tràmits i gestions”.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques poden tramitar la sol·licitud de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Per a tramitar telemàticament cal identificar-se digitalment. Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que correspongui.

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

La documentació que s'aporti ha de ser en algun dels formats i mides que es detallen específicament al formulari electrònic.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

 

Aclariments

Organisme competent / responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)

Unitat que tramita

Depèn de la sol·licitud

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu Postal

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

 • Identificació del sol·licitant
 • Adreça de contacte

Preu / taxa

Sense cost

Dades i documents

 • En cas que no sigueu l'interessat, autorització degudament signada.
 • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
 • En cas de comunitat de propietaris, còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
 • En cas d'altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l'entitat.

Impresos del tràmit

» Imprès presencial de la Sol·licitud general

Normativa

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini per emetre resolució

El termini és de tres mesos amb caràcter general

Silenci administratiu

Segons el contingut de la petició expressada a la sol·licitud

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu