Sol·licitud general

És la presentació d'una sol·licitud o l'aportació de documentació a XALOC. Es pot fer aquest tràmit genèric de presentació d'instàncies quan no existeixi un tràmit específic per a la gestió que voleu realitzar a “Tràmits i gestions”.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

  • L'interessat
  • El representant legal

Qui tramita la sol·licitud

Depèn de la sol·licitud.

Documentació que cal aportar

  • En cas que no sigueu l'interessat, autorització degudament signada.
  • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
  • En cas de comunitat de propietaris, còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
  • En cas d'altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l'entitat.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

  • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

La documentació que s'aporti ha de ser en format de: Adobe Acrobat PDF, imatges en JPG, GIF.

Mida màxima de cada document a aportar: 10240 KBytes