Sol·licitud d'ajornament / fraccionament del deute Procediment Ordinari (deute superior a 2000€)

Els deutes tributaris i d’altres de naturalesa pública que es trobin en període voluntari o executiu es poden ajornar o fraccionar, prèvia sol·licitud de l’obligat/da al pagament, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria, pagar en els terminis establerts. El procediment ordinari s’aplicarà als deutes d’import superior a 2.000 euros i el/la sol·licitant estarà obligat/da a acreditar que la seva situació economicofinancera l’hi impedeix, de forma transitòria, efectuar el pagament en els terminis establerts.

Aclariments

Organisme competent / responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)

Área que tramita

Tresoreria

Classificació temàtica

Hisenda, impostos i taxes i preus públics.

Qui el pot demanar

 • L'obligat tributari
 • El representant que formalment es designi a aquest efecte

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu Postal

Termini de presentació de la sol·licitud

Es pot sol·licitar en qualsevol moment:

 • Deutes en període voluntari d’ingrés, abans de la finalització de l'esmentat període voluntari.
 • Deutes en via executiva, en qualsevol moment anterior a la notificació de l'acord d'alienació dels béns o drets embargats.

Requisits previs

 • Els establerts a l'article 84 i 85 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Girona.

Preu / Taxa

Sense cost

Dades i documents

Normativa

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Girona.

Termini per emetre resolució

El termini per resoldre-la és de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució, el silenci administratiu s’ha d’entendre que és negatiu i, per tant, que la sol·licitud presentada s’ha desestimat.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 • Reposició: amb caràcter potestatiu, davant l’òrgan que hagi dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des de la data en què s’entengui produïda la notificació de l'acte.
 • Recurs contenciós administratiu i reclamació economicoadministrativa:

1. De conformitat amb la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de tribunal competent en els casos següents:

a) Contra els actes de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que exhaureixin la via administrativa, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà que s'entengui produïda la notificació; llevat que sigui procedent, amb caràcter previ, la reclamació economicoadministrativa

b) Contra la resolució que desestima el recurs de reposició, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà que s'hagi produït la notificació de la resolució expressa.

c) Contra la inactivitat de l’Administració, en el termini de dos mesos comptats des de la data en què es compleixi el termini de tres mesos des de la petició d’execució sense que l'Administració hagi respost.

2. Els terminis per a formular reclamació economicoadministrativa són els que venen regulats a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i nomes de desenvolupament de la mateixa.

 

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques poden tramitar la sol·licitud de fraccionament de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC: