Revocació de consentiment de persona física per relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics

A través d'aquest tràmit les persones físiques no obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'administració pública poden revocar el consentiment per rebre notificacions de l'Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC), i/o per deixar de rebre missatges i alertes de caràcter tributari o d'altres ingressos de dret públic.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física no obligada a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'administració pública

Preu de la tramitació

Gratuït

Requisits

Disposar d'un sistema d'identificació i signatura digital admès, i haver presentat el consentiment de persona física per relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics

Quan es pot demanar

En qualsevol moment

Documentació que cal presentar

En cas de presentar la documentació en qualitat de representant, s'ha d'acreditar documentalment aquesta representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna (document d'autorització de representació normalitzat, poder notarial, escriptura de constitució de la societat o estatuts socials...) o amb declaració en compareixença personal de l'interessat. Quan XALOC disposi del Registre d'apoderaments, aquest també serà un mitjà per acreditar la representació en qualsevol cas.

Termini de resolució

Les dades comunicades queden gravades automàticament i, per tant, amb aquesta sol·licitud queda finalitzat el tràmit.

Silenci administratiu

No aplica

Observacions

Tot i que el consentiment es dóna de forma general, la notificació electrònica s'emprarà només en aquells procediments i tràmits gestionats per XALOC que tecnològicament estiguin adaptats i hagin integrat aquesta via de comunicació.

Organisme competent / Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona

Òrgan de resolució

Sense resolució

Normativa

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Com fer-ho

Tramitació en línia:

Tramitar (cal disposar d'un sistema d'identificació i signatura admès)