Autorització de domiciliació bancària

Aquest tràmit permet domiciliar, modificar o anul·lar la domiciliació dels tributs de caràcter periòdic en una entitat bancària, fent, en el seu cas, que l’import dels mateixos us sigui carregat en el compte bancari que hàgiu identificat o es procedeixi a deixar sense efecte la domiciliació que en el seu dia vau sol·licitar. Aquesta domiciliació només té efecte sobre els objectes tributaris existents en la data de la sol·licitud. Qualsevol tribut que es doni d’alta amb posterioritat a aquesta sol·licitud, no quedarà automàticament domiciliat, és a dir, si té domiciliat l’IVTM per un vehicle i l’any següent el canvia, caldrà tornar a sol·licitar la domiciliació per aquest nou vehicle.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat
 • El representant legal

Qui tramita la sol·licitud

Àmbit de Gestió Tributària i Recaptació

Documentació que cal aportar

 • Fotocòpia del DNI (interessat).
 • En cas que no sigueu l'interessat, autorització degudament signada.
 • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable. En cas de comunitat de propietaris, còpia de l'acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador. En cas d'altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l’entitat.

Efectes

 • Per a l'exercici en curs:
  • Quan la sol·licitud s'hagi formulat i presentat davant qualsevol de les oficines de XALOC fins a 15 dies abans de l'inici del període de voluntària del tribut/s domiciliat/s.
   Per veure el calendari fiscal del vostre municipi consulteu aquí
  • Excepcionalment tindrà efectes per a l’exercici en curs si es sol·licita un cop iniciat el període de voluntària i fins 15 dies abans de la data de càrrega en el banc (aquesta es produeix 1 mes abans de la data de fi de voluntària), en el cas del l’impost de vehicles de tracció mecànica. Veure també "Advertiments"
 • Per a l'exercici següent:
  • Quan la sol·licitud s'hagi formulat i presentat un cop iniciat el període de voluntària del tribut/s domiciliat/s.
   Per veure el calendari fiscal del vostre municipi consulteu aquí.

Validesa

Les domiciliacions tindran validesa per temps indefinit sempre i quan aquestes no siguin anul·lades per l'interessat o representant legal, refusades per la entitat de crèdit o, l'Administració disposi expressament la seva invalidesa per raons justificades. En aquest darrer cas, l'Administració haurà de notificar l'acord pel que es declari la invalidesa a l'obligat al pagament i a l'entitat col·laboradora.

Advertiments

 • La càrrega en el banc es realitza un mes abans del final de la voluntària.
 • En el cas que el vostre municipi, de conformitat amb l'article 10 de la Llei d'hisendes locals, fraccioni el tribut, segons l’ordenança fiscal del tribut o ordenança general de gestió, recaptació i inspecció, i l’import domiciliat sigui igual o superior a 90€, la càrrega en el banc es realitzarà en dos terminis. El primer, dins del període de voluntària del tribut i el segon l'1 d’octubre. Per a que el fraccionament del tribut domiciliat tingui efectes l’exercici en curs, aquesta s’haurà de tramitar abans de l’inici del període en voluntària, inclús quan el tribut sigui l’impost de vehicles de tracció mecànica. Si la domiciliació, en aquest cas, arriba en data posterior a l’esmentada, i fins a 15 dies posteriors a l’inici del període en voluntària, la domiciliació s’efectuarà per a l’exercici en curs però, els efectes del fraccionament seran per a l’any següent.
 • Les ordres de domiciliació tenen efectes sobre els rebuts de venciment periòdic. Queden exclosos els deutes que figurin en una “Notificació de liquidació” que haureu de pagar pels sistemes indicats en el document.
 • En cas que el titular del compte corrent no sigui el subjecte passiu del rebut (titular del rebut) s’estarà a l’establert a l’art. 33 del RD 939/2005, de 29 de juliol pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació, que indica, en cap cas, el tercer que pagui un deute està legitimat per exercir davant de l’administració els drets que correspongui a l’obligat tributari (titular del rebut).Solament podrà exercitar els drets que es derivin a favor seu exclusivament de l’acte de pagament.

Normativa

 • Article 25 i 38 del RD 939/2005, de 29 de juliol pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació i article 65 de l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de XALOC.