Autoliquidació de la taxa de pagament de drets d'examen

La presentació de l'autoliquidació de la taxa per drets d'examen s'ha de fer juntament amb la sol·licitud d'admissió a procés de selecció de personal. La manca de pagament dins del termini de pagament determina el desistiment de la sol·licitud d'admissió a processos de selecció.

Escolliu el tipus de tramitació

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

Les persones interessades en participar en un procés de selecció de personal de XALOC

Requisits

Els establerts a les bases i a la convocatòria específiques

Quan es pot fer?

El pagament de la taxa s'ha d'efectuar abans de finalitzar el termini de presentació d'instàncies per a participar en el procés selectiu fins el 3 d'abril de 2019, aquest inclòs.

Documentació que cal presentar

 

Com fer-ho

Presentant instància: