Aportació de documents requerits a un expedient d’actuacions inspectores i/o sancionadores derivades

Tràmit que permet incorporar nous documents a un expedient d’actuacions inspectores i/o sancionadores derivades en tràmit i/o respondre a un requeriment d'esmena d'un procediment iniciat anteriorment, millorant-lo i completant-lo amb l’aportació de tota classe de dades i documents amb transcendència tributària.

Escolliu el tipus de tramitació

Aclariments

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que tingui un procediment d'Inspecció iniciat amb XALOC, o el seu representant legal, degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Documentació que cal presentar

Els documents o les dades que us haguem requerit, així com la documentació acreditativa de la representació legal, si s'escau.

Quin cost té i com es pot fer el pagament?

Aquest tràmit és gratuït.

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea d'Inspecció Tributària

Quan es pot fer?

Durant tot l'any.

Procediments/tràmits relacionats

Normativa

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
  • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.
  • RD 2063/2004, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general del règim sancionador tributari.
  • RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • RD Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel que s'aproven les Tarifes i la Instrucció de l'IAE.
  • RD 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió de l'IAE i es regula la delegació de competències en matèria de gestió censal d'aquest impost.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop impresa i degudament emplenada i signada per l'interessat, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:

  • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).
Descàrrega d'impresos

Aportació de documents requerits a un expedient d'actuacions inspectores i/o sancionadores derivades

Autorització de representació administrativa