Presentació d'ofertes en cas de contractes menors

Aquest tràmit us permet presentar ofertes i pressupostos als procediments de contractació de XALOC. La presentació mitjançant aquest formulari només és vàlida en cas de contractes menors. D'acord amb l'article 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, es consideren contractes menors els contractes d'un import inferior a 50.000 euros, exclòs l'IVA, quan es tracta de contractes d'obres o inferiors a 18.000 euros, exclòs l'IVA, quan es tracti d'altres contractes. Segons l'article 23 del mateix text, els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.

Escolliu el tipus de tramitació

Aclariments

Qui ho pot demanar?

Empreses i professionals amb capacitat d'obrar i que disposin de l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació que constitueix l'objecte del contracte.

Requisits

  • Tenir l'habilitació professional que, si escau, és exigible per a dur a terme la prestació que constitueix l'objecte del contracte
  • Tenir plena capacitat d'obrar
  • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Quin cost té i com es pot fer el pagament?

Aquest tràmit és gratuït.

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea d'Administració i Organització

Òrgan competent per resoldre

Gerència  

Quan es pot fer?

En la comunicació que convida a participar es rebrà la informació del termini establert per a la presentació d'ofertes.

Termini de resolució

Màxim 3 mesos.

Sentit del silenci

No procedeix. Es comunicarà el resultat de la concurrència a tots els empresaris i professionals que participin en el procés de contractació menor.

Recursos

Els ordinaris del procediment administratiu.

Procediments/tràmits relacionats

Normativa

  • Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop impresa i degudament emplenada i signada per l'interessat, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:

  • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).
Documentació que cal presentar:

Dades identificatives de la persona interessada (DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Descàrrega d'impresos

Presentació d'ofertes en cas de contractes menors

Declaració jurada

Alta de creditor

Autorització de representació administrativa