Sol·licitud del certificat de serveis prestats

Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica que una determinada persona ha prestat o presta serveis a XALOC en unes determinades dates, segons consta a l'expedient de personal.

Aclariments

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Requisits

Prestar o haver prestat els seus serveis en aquest organisme.   

Quin cost té i com es pot fer el pagament?

Aquest tràmit és gratuït.

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea d'Administració i Organització

Quan es pot fer?

Durant tot l'any.

Òrgan competent per resoldre

Presidència de XALOC

Termini de resolució

Màxim tres mesos.

Sentit del silenci

Negatiu

Recursos

Els ordinaris del procediment administratiu

Procediments/tràmits relacionats

Normativa

  • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
  • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  • Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el reglament del personal al servei de les entitats locals.
  • Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs.
  • Reial decret 1461/1982, de 25 de juny, normes d'aplicació de la Llei 70/1978.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop impresa i degudament emplenada i signada per l'interessat, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:

  • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).
Documentació que cal presentar:

Dades identificatives de la persona interessada (DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Descàrrega d'impresos

Sol·licitud de certificat de serveis prestats

Autorització de representació administrativa

·   

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.