Sol·licitud d'admissió a procés de selecció de personal

És la tramitació necessària per participar en les convocatòries de selecció de personal de XALOC. L'oferta pública d'ocupació, les bases específiques de cada convocatòria i tota la informació i documentació del seu procés relacionat es publiquen a l'apartat Ofertes de treball de la Seu electrònica.

Aclariments

Organisme competent / Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)

Àrea que tramita

Àrea d'Administració i Organització

Classificació temàtica

Selecció i gestió de personal

Qui el pot demanar

Totes les persones que estiguin interessades en participar en un procés de selecció, que reuneixin les condicions específiques de la convocatòria i que presentin la documentació requerida.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu postal

Requisits

Els establerts a les bases i a la convocatòria específica

Termini de presentació de la sol·licitud

Les bases específiques de cada convocatòria estableixen el termini de presentació de la sol·licitud de participació en cada procés.   

Dades i documents

Òrgan competent per resoldre

Presidència de XALOC

Normativa

 • Bases específiques de la convocatòria.
 • Bases Generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP)
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
 • Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
 • Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local

Termini per emetre resolució

En funció del que estableixin les bases específiques de cada convocatòria

Silenci administratiu

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi emès resolució, el silenci administratiu s'ha d'entendre que és negatiu i, per tant, que la sol·licitud presentada s'ha desestimat.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop impresa i degudament emplenada i signada per l'interessat, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).
Descàrrega d'impresos

Sol·licitud d'admissió a procés de selecció de personal

Autorització de representació

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

La documentació que s'aporti ha de ser en format de: PDF

Mida màxima de cada document a aportar: 10240 KBytes