Adjudicació directa

L'alienació de béns mitjançant el procediment d'adjudicació directa es realitza quan la subhasta de béns ha resultat deserta, quan amb el béns adjudicats no s'ha cobert el deute i resten béns o drets sense adjudicar o quan els béns s'han adjudicat en subhasta però l'adjudicatari no ha fet el pagament de la rematada. El procediment consisteix en formular ofertes en sobre tancat resultant adjudicatari dels béns la persona que presenti la millor oferta econòmica. L'adjudicació directa es podrà suspendre en qualsevol moment anterior a l'adjudicació de béns si s'efectua el pagament del deute pendent.

Escolliu el tipus de tramitació

Aclariments

Llistat de béns embargats objecte d'adjudicació directa

Accedeix al llistat de lots i béns, així com a la informació del venciment de la propera adjudicació directa.

Requisits per participar

  • Tenir capacitat d'obrar.
  • No tenir cap impediment o restricció legal.
  • Identificar-se amb el DNI, passaport o targeta de residència. Qui liciti per compte de tercers haurà d'acreditar la representació amb documentació original o còpia autenticada. En cas que no hi hagi acreditació o sigui insuficient, s'entendrà que l'oferta es realitza en nom propi.
  • Constituir el dipòsit preceptiu indicat als anuncis d'adjudicació directa.

Els dipòsits es constituiran de forma individual per a cadascun dels béns o lots.

La constitució del dipòsit es farà mitjançant ingrés al compte indicat a l’efecte a l’anunci d’adjudicació directa o mitjançant xec bancari conformat nominatiu a favor de XALOC.

La constitució del dipòsit s’acreditarà en el moment de presentar les ofertes.

Procediment 

El tràmit d'adjudicació directa es portarà a terme dins del termini de sis mesos a comptar des de la data de la subhasta. Durant aquest termini es realitzaran gestions per aconseguir l'adjudicació dels béns en les millors condicions econòmiques. Es publicaran anuncis en els diaris oficials i no oficials de la província i en el tauler d'anuncis i la web tant de XALOC com dels ens creditors.  

El termini de sis mesos és un termini màxim. La Mesa podrà acordar l'adjudicació dels béns en el termini de tres mesos, prorrogables fins al límit de sis, quan alguna de les ofertes presentades es consideri avantatjosa econòmicament. Altrament, la Mesa podrà acordar l'adjudicació en el termini d'un mes, prorrogables mes a mes fins al límit de sis mesos, quan per les característiques dels béns consideri que podrien perdre valor de mercat pel transcurs del temps i que alguna de les ofertes presentades és avantatjosa econòmicament.

Preu d'adjudicació

Quan els béns hagin estat objecte de subhasta amb una sola licitació, el preu mínim d'adjudicació directa serà el tipus de subhasta d'aquesta licitació.

Quan hagin tingut lloc dues licitacions en subhasta, no hi haurà preu mínim d'adjudicació directa. Això no obstant, si la Mesa estima desproporcionada la diferència entre el valor de taxació dels béns i el preu ofert podrà declarar l'oferta inadmissible i no accedir a formalitzar l'adjudicació a fi de no afavorir l'enriquiment injust del comprador en detriment del propietari dels béns.

Indicativament, es fixa el 50% del tipus de la primera licitació com a oferta admissible en les vendes per gestió directa quan les subhastes hagin resultat desertes en primera i segona licitació.

Adjudicació   

El dia assenyalat a l'anunci es procedirà, en acte públic, a l'obertura dels sobres. El/la secretari/ària de la Mesa estendrà l'acta corresponent.

L'adjudicació s'acordarà a favor de qui hagi presentat l'oferta més elevada, tenint en compte el que s'ha indicat a l'apartat anterior. 

En cas que coincideixin com a millor oferta diverses de les presentades, resultarà adjudicatari qui l'hagi registrat en primer lloc.   

Es retornarà l'import dels dipòsits excepte el de l'adjudicatari que s'aplicarà al pagament del preu de la rematada.

L'adjudicatari haurà de fer efectiu el pagament de la diferència entre el preu d’adjudicació i el dipòsit dins dels 15 dies hàbils següents a la data de l’adjudicació, pels mateixos mitjans descrits per constituir el dipòsit.  

No obstant això, tractant-se de l'adjudicació de béns immobles respecte dels quals l'adjudicatari sol·liciti l'atorgament d'escriptura pública de venda, el pagament es podrà efectuar en el moment de l'atorgament de l'escriptura. La Mesa podrà acordar la constitució d'un dipòsit addicional.

En cas d'impagament, l'adjudicatari perdrà l'import del dipòsit, que s'aplicarà a la cancel·lació del deute objecte del procediment, sense perjudici de les responsabilitats en què podrà incórrer pels perjudicis que origini la manca de pagament i la ineficàcia de l'adjudicació.

La devolució dels dipòsits als licitadors no adjudicataris s'efectuarà mitjançant transferència bancària al número de compte designat per l'interessat a la fitxa de creditor o devolució del xec si no ha estat prèviament ingressat al compte de XALOC.

Formalització de l'adjudicació

Un cop fet el pagament de la rematada es lliurarà a l'adjudicatari, excepte en el cas que sol·liciti l'atorgament d'escriptura pública, la certificació de l'acta d'adjudicació en què es farà constar la transcripció de la pròpia acta pel que fa al bé adjudicat i a l'adjudicatari. Aquesta certificació constitueix document públic de venda a tots els efectes i és suficient per a la inscripció del canvi de la titularitat del bé en el Registre de la Propietat corresponent.

A la certificació també es farà constar que queda extingida l'anotació preventiva d'embargament feta en el registre públic a favor de l'ens creditor.

Juntament amb la certificació de l'acta es lliurarà a l'adjudicatari el manament de cancel·lació de les càrregues posteriors. 

Cal tenir en compte que el preu d'adjudicació no inclou els impostos indirectes que gravin la transmissió del bé adjudicat.

Normativa

  • Article 172 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària 
  • Articles 100 a 104 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació
  • Article 82 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Girona

Com fer-ho

Presentant instància:

Els interessats hauran de presentar la sol·licitud de participació, l'acreditació de la identitat i la representació en el seu cas, i l'acreditació de la constitució del dipòsit indicat a l'anunci juntament amb un sobre tancat on introduiran l'oferta per participar en el procediment d'adjudicació directa consignant la quantitat oferida.

La documentació referida es podrà presentar a qualsevol de les oficines de XALOC i per altres mitjans previstos a la normativa fins la data límit indicada en l'anunci d'adjudicació directa.

Descàrrega d'impresos

Sol·licitud per participar en el procediment d'adjudicació directa

Oferta per participar en el procediment d'adjudicació directa

Fitxa de creditor

 

Per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader.