Sol·licitud de canvi de titularitat de béns immobles a efectes tributaris

Aquest tràmit permet a la persona física o jurídica canviar la titularitat de l'impost de béns immobles als efectes tributaris i la titularitat cadastral.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat (titular de dret).
 • El representant legal

Qui tramita la sol·licitud

Àmbit de Gestió Tributària i Recaptació

Documentació que cal aportar

 • Fotocòpia del DNI (interessat).
 • Escriptures d'atorgament de la titularitat.
 • Model 900D (formulari presencial extern de la Declaració cadastral) complimentat; en cas contrari, el tràmit només tindrà efectes tributaris. Aquest formulari també es pot obtenir i formalitzar directament a l'oficina de XALOC en el moment de presentar la sol·licitud. El formulari també es pot presentar electrònicament mitjançant el tràmit Declaració d'alteració cadastral de béns immobles (enllaç extern) de la seu electrònica de Cadastre, prèvia identificació digital.
 • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable. En cas de comunitat de propietaris, còpia de l'acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador. En cas d'altres entitats, còpia del document de constitució o estatut de l'entitat

Efectes

 • Canvi del subjecte passiu de l'impost.
 • Naixement de l'obligació tributària a partir de l'1 de gener de l'any següent a la data d'adquisició.
 • En el seu cas, canvi de la titularitat a cadastre.

Normativa

 • Art 35.4 de la Llei General Tributària.
 • Art. 63 i ss. de la Llei d'hisendes Locals aprovada pel RDLeg 2/2004, de 25 de març.
 • Art. 9 i 13 de la Llei del cadastre aprovada pel RDLeg 1/2004, de 25 de març.