Sol·licitud de canvi de titularitat de béns immobles a efectes tributaris

Aquest tràmit permet a la persona física o jurídica canviar la titularitat de l'impost de béns immobles als efectes tributaris i la titularitat cadastral.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat (titular de dret).
 • El representant legal

Qui tramita la sol·licitud

L'Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

Documentació que cal aportar

 • Fotocòpia del DNI (interessat).
 • Escriptures d'atorgament de la titularitat.
 • Model 901 (alteracions de la titularitat) complimentat; en cas contrari, el tràmit només tindrà efectes tributaris. Aquest formulari també es pot obtenir i formalitzar directament a l'oficina de XALOC en el moment de presentar la sol·licitud.
 • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable. En cas de comunitat de propietaris, còpia de l'acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador. En cas d'altres entitats, còpia del document de constitució o estatut de l'entitat

Efectes

 • Canvi del subjecte passiu de l'impost.
 • Naixement de l'obligació tributària a partir de l'1 de gener de l'any següent a la data d'adquisició.
 • En el seu cas, canvi de la titularitat a cadastre.

Normativa

 • Art 35.4 de la Llei General Tributària.
 • Art. 63 i ss. de la Llei d'hisendes Locals aprovada pel RDLeg 2/2004, de 25 de març.
 • Art. 9 i 13 de la Llei del cadastre aprovada pel RDLeg 1/2004, de 25 de març.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC: