Subhasta de béns

Les subhastes són vendes públiques al millor postor. L'acte de la subhasta és públic i per tant poden hi assistir totes les persones que hi estiguin interessades. S'hi pot participar de forma presencial a la sala o bé presentant una oferta en sobre tancat. La subhasta es podrà suspendre en qualsevol moment anterior a l’adjudicació de béns si s’efectua el pagament del deute pendent.

Escolliu el tipus de tramitació

Aclariments

Llistat de béns embargats objecte de subhasta

Accedeix al llistat de lots i béns, així com a la informació de la data i el lloc de la propera subhasta.

Requisits per participar

  • Tenir capacitat d'obrar
  • No tenir cap impediment o restricció legal.
  • Identificar-se amb el DNI, passaport o targeta de residència. Qui liciti per compte de tercers haurà d'acreditar la representació amb documentació original o còpia autenticada. En cas que no hi hagi acreditació o sigui insuficient, s'entendrà que l'oferta es realitza en nom propi.
  • Constituir el dipòsit preceptiu.

Amb caràcter general, el dipòsit serà del 20% del tipus de subhasta. Motivadament es podrà reduir aquest dipòsit fins un mínim del 10%. L’anunci de subhasta concretarà el seu import.

Els dipòsits es constituiran de forma individual per a cadascú dels béns o lots sense perjudici que el licitador que no en resulti adjudicatari pugui aplicar el dipòsit al d’altres béns o lots successius.   

La constitució del dipòsit es farà mitjançant ingrés al compte indicat a l’efecte a l'anunci de subhasta o mitjançant xec bancari conformat nominatiu a favor de XALOC.

Desenvolupament de la subhasta

Admissió de postures

Un cop constituïda la Mesa de subhasta, es procedirà a la lectura pública de les relacions de béns o lots a subhastar i demés condicions que han de regir la subhasta.

La presidència convocarà a aquelles persones que vulguin prendre part com a licitadors i acreditin la seva condició degudament.

Es procedirà, si és el cas, a l'obertura dels sobres tancats a efectes de comprovar els requisits per licitar.

A continuació s'iniciarà la subhasta del primer bé o lot començant la licitació pel preu de sortida (tipus de la primera licitació) i admetent postures dels licitadors que s'hauran d'ajustar als trams fixats a l'anunci de subhasta.

En el supòsit de concurrència de diverses ofertes en sobre tancat, l'admissió de postures començarà a partir de la segona més alta d'aquelles.

Particularitats en cas que s’hagin presentat ofertes en sobre tancat

En la sessió de subhasta, la Mesa substituirà als licitadors que haguessin presentat les seves ofertes en sobre tancat de la mateixa forma que ho farien els interessats, sense sobrepassar el límit màxim fixat en cada oferta.

Si abans de la subhasta algun licitador que hagués presentat la seva oferta en sobre tancat manifestés per escrit la voluntat de no participar en la licitació, es procedirà a la devolució del dipòsit.

Si l'oferta no coincideix exactament amb l'import d'un tram, es considerarà formulada per l'import del tram immediat inferior.

La Mesa començarà amb el preu de sortida i, si hi ha més interessats en el bé o lot, continuarà oferint nous imports subjectes als trams de licitació fins que ningú ofereixi cap més quantitat o es vegi superada l'oferta màxima que va consignar l'oferent en sobre tancat. No obstant això, si els oferents en sobre tancat estan presents a la sala, prèvia identificació, podran fer postures superiors a les del sobre tancat un cop es vegin superades per les ofertes dels licitadors presents a la sala.

En el supòsit que coincideixin en la millor postura diverses ofertes en sobre tancat, es donarà preferència en l'adjudicació a la registrada en primer lloc. Si la coincidència en la millor postura es produeix entre una oferta en sobre tancat i una postura presencial a la sala, es donarà preferència a la presentada en sobre tancat.

Acabament de la subhasta

La subhasta dels béns d'un obligat al pagament es dóna per finalitzada quan amb l'import dels béns adjudicats es cobreix la totalitat dels dèbits exigits. 

Adjudicació d’un bé o lot en primera licitació

Resultarà adjudicatari del bé o lot subhastat qui hagi fet la postura més alta.

Es retornarà l'import dels dipòsits excepte el de l'adjudicatari que s'aplicarà al pagament del preu de la rematada.

L'adjudicatari haurà de fer efectiu el pagament de la diferència entre el preu d'adjudicació i el dipòsit dins dels 15 dies hàbils següents a la data de l'adjudicació, pels mateixos mitjans descrits per constituir el dipòsit. No obstant això, tractant-se de l'adjudicació de béns immobles respecte dels quals l'adjudicatari sol·liciti l'atorgament d'escriptura pública de venda, el pagament es podrà efectuar en el moment de l'atorgament de l'escriptura. La Mesa podrà acordar la constitució d'un dipòsit addicional.

En cas d'impagament, l'adjudicatari perdrà l'import del dipòsit, que s'aplicarà a la cancel·lació del deute objecte del procediment, sense perjudici de les responsabilitats en què podrà incórrer pels perjudicis que origini la manca de pagament i la ineficàcia de l'adjudicació.

La devolució dels dipòsits als licitadors no adjudicataris s'efectuarà mitjançant transferència bancària al número de compte designat per l'interessat a la fitxa de creditor o devolució del xec si no ha estat prèviament ingressat al compte de XALOC.

Adjudicació d’un bé o lot en segona licitació

Si en primera licitació no s'hagués cobert el deute i quedessin béns sense adjudicar, la Mesa pot acordar una segona licitació prèvia deliberació sobre la seva conveniència.

La segona licitació s'anunciarà de forma immediata i el nou tipus de subhasta serà el 75% del tipus de la primera. A tal efecte s'obrirà un termini de mitja hora per tal que les persones interessades s'identifiquin davant la Mesa i constitueixin els dipòsits en relació als nous tipus de subhasta. Es podran habilitar els dipòsits constituïts per a la primera licitació.  

La segona licitació es desenvoluparà amb les mateixes formalitats que la primera.

Formalització de l’adjudicació    

Un cop finalitzada la subhasta el/la secretari/ària de la Mesa estendrà l'acta corresponent. 

Si s'ha produït l'adjudicació a favor d'alguna persona se l'instarà al pagament de la diferència entre el preu d'adjudicació i el dipòsit dins dels 15 dies hàbils següents a la data de l'adjudicació.

Un cop fet el pagament de la rematada es lliurarà a l'adjudicatari, excepte en el cas que sol·liciti l'atorgament d'escriptura pública, la certificació de l'acta d'adjudicació en què es farà constar la transcripció de la pròpia acta pel que fa al bé adjudicat i a l'adjudicatari. Aquesta certificació constitueix un document públic de venda a tots els efectes i és suficient per a la inscripció del canvi de la titularitat del bé en el Registre de la Propietat corresponent. A la certificació també es farà constar que queda extingida l'anotació preventiva d'embargament feta en el registre públic a favor de l'ens creditor.

Juntament amb la certificació de l'acta es lliurarà a l'adjudicatari el manament de cancel·lació de les càrregues posteriors.  

Cal tenir en compte que el tipus de subhasta/preu d'adjudicació no inclou els impostos indirectes que gravin la transmissió del bé adjudicat.

Normativa

  • Article 172 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
  • Articles 100 a 104 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.
  • Article 82 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Girona.
       

Com fer-ho

Presentant instància:

Participació com a licitador a la sala de subhastes

Per participar com a licitador en la sala, els interessats hauran de comparèixer al lloc, dia i hora assenyalats a l'anunci de subhasta. S'haurà d'acreditar davant la Mesa de subhasta la identitat i la representació en el seu cas, la constitució del dipòsit i emplenar el document de sol·licitud de participació.

Participació mitjançant presentació d'ofertes en sobre tancat

Els interessats hauran de presentar la sol·licitud de participació i l'acreditació de la constitució del dipòsit juntament amb un sobre tancat on introduiran l'oferta per participar en subhasta mitjançant sobre tancat consignant la quantitat màxima que estan disposats a lliurar pel bé o lot. 

La documentació referida es podrà presentar a la seu central de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona) fins una hora abans de l'inici de la subhasta.

Descàrrega d'impresos

Sol·licitud per participar en subhasta a sala

Sol·licitud per participar en subhasta mitjançant sobre tancat

 Oferta per participar en subhasta mitjançant sobre tancat

Fitxa de creditor

 

Per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader.