Sol·licitud d'exercici del dret d'oposició al tractament de les dades personals

Sol·licitar que no es porti a terme el tractament de les dades de caràcter personal o que s'aturi quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, a conseqüència que hi hagi un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal concreta, que ho justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

El mateix afectat, convenientment identificat, o un representant, també identificat, en els casos següents: menors de 14 anys, més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, persones amb discapacitat o per voluntat del mateix afectat.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Terminis

Des de la recepció de la sol·licitud, hi ha un termini màxim de 10 dies per respondre, tant si s’accepta com si es denega la sol·licitud. Si passat el termini no hi ha una resposta a la sol·licitud d'exercici del dret d’oposició, podeu interposar la reclamació que preveu l'article 18 de la LOPD sobre l'exercici del dret de tutela davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Documentació que cal aportar

  • Formulari estandarditzat de sol·licitud d'exercici del dret d'oposició a les dades personals.
  • Còpia del DNI o equivalent (NIE o passaport).
  • En cas que l'interessat actuï mitjançant representant, autorització degudament complimentada d'atorgament de representació.
  • Documents acreditatius o justificatius de la sol·licitud d'oposició que se sol·licita

Observacions

Tingueu en compte que, si hi ha una prohibició legal, aquest dret no es pot exercir.

Normativa aplicable

  • Articles 6.4 i 17 de la Llei orgànica 15/1999, de 31 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
  • Articles 34 al 36 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop impresa i degudament emplenada i signada per l’interessat, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:

  • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.