Sol·licitud d'exercici del dret de cancel·lació de les dades personals

Sol·licitar la cancel·lació total o parcial de dades inadequades o excessives, sense perjudici de la possibilitat de bloqueig.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

El mateix afectat, convenientment identificat, o un representant, també identificat, en els casos següents: menors de 14 anys, més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, persones amb discapacitat o per voluntat del mateix afectat. Així mateix, els familiars d'un difunt poden exercir aquest dret davant dels responsables dels fitxers que continguin dades del difunt, sempre que acreditin aquest fet.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Terminis

Des de la recepció de la sol·licitud, hi ha un termini màxim de 10 dies per respondre, tant si s’accepta com si es denega la sol·licitud. Si passat el termini no hi ha una resposta a la sol·licitud d'exercici del dret de cancel·lació, podeu interposar la reclamació que preveu l'article 18 de la LOPD sobre l'exercici del dret de tutela davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Documentació que cal aportar

 • Formulari estandarditzat de sol·licitud per a l'exercici del dret de cancel·lació de les dades personals.
 • Còpia del DNI o equivalent (NIE o passaport).
 • En cas que l'interessat actuï mitjançant representant, autorització degudament complimentada d'atorgament de representació.
 • Documents acreditatius o justificatius de la sol·licitud de cancel·lació que se sol·licita

Observacions

Tingueu en compte les excepcions a l'exercici d'aquest dret:

 • Si hi ha una prohibició legal.
 • Si cal garantir la seguretat pública.
 • Si cal protegir els drets i les llibertats de tercers.
 • Si hi ha una intervenció policial.
 • Si cal complir les obligacions tributàries.
 • Si la Hisenda pública inspecciona l'afectat.
 • Si hi ha terminis legals de conservació de les dades.

Normativa aplicable

 • Article 16 de la Llei orgànica 15/1999, de 31 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • Articles 31 al 33 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop impresa i degudament emplenada i signada per l’interessat, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona)

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)