Sol·licitud d'exercici del dret d'accés a les dades personals

Sol·licitar i obtenir informació sobre les vostres dades personals: quines són, amb quina finalitat es tracten i quins usos concrets tenen, com s'han aconseguit i si s'han comunicat a algú o es pretenen comunicar i a qui.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

El mateix afectat, convenientment identificat, o un representant, també identificat, en els casos següents: menors de 14 anys, més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, persones amb discapacitat o per voluntat del mateix afectat.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Terminis

Des de la recepció de la sol·licitud, hi ha un termini màxim d'un mes per respondre, tant si les dades estan disponibles com si no. Si la resposta no adjunta la informació que s'ha demanat, hi ha un termini de deu dies a partir de la data de la resposta per exercir el dret d'accés. Si passat un mes no hi ha resposta o hi ha una resposta que denega totalment o parcialment el dret d'accés, podeu interposar la reclamació que preveu l'article 18 de la LOPD sobre l'exercici del dret de tutela davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Documentació que cal aportar

Observacions

Rebreu la informació sol·licitada en el mitjà que trieu, en un format llegible i intel·ligible. Aquest dret, però, no recull la possibilitat d'accedir als documents ni als expedients.

Tingueu en compte les excepcions a l'exercici d'aquest dret:

  • Si hi ha una prohibició legal.
  • Si cal garantir la seguretat pública.
  • Si cal protegir els drets i les llibertats de tercers.
  • Si hi ha una intervenció policial.
  • Si cal assegurar el compliment de les obligacions tributàries.
  • Si la Hisenda pública inspecciona l'afectat.

Normativa aplicable

  • Article 15 de la Llei orgànica 15/1999, de 31 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
  • Articles 27 al 30 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop impresa i degudament emplenada i signada per l’interessat, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:

  • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona)

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.