Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit permet sol·licitar informació produïda per la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

Requisits

 • Tenir 16 anys
 • Identificació del sol·licitant
 • Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions
 • Especificar la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada

Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació pública ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Documentació que cal presentar

No cal adjuntar-hi cap document llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés, per tant, caldrà en aquest cas annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

Termini de resolució

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.

Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Silenci administratiu

La sol·licitud s'entén estimada si l'Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.

El dret d'accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública.

Vies de reclamació

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que les ha dictades.

Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

Límits al dret d'accés a la informació pública

D'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l'accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d'accés especial, aquest accés és regulat per llur normativa específica, i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

Es podrà denegar o restringir el dret d'accés a la informació pública si comporta un perjudici per:

 • La seguretat pública
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei
 • El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva
 • Els drets dels menors d'edat
 • La intimitat i els altres drets privats legítims
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial
 • La informació que tingui la condició de protegida i així ho estableixi expressament una norma amb rang de llei

Les sol·licituds poden ser denegades si la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment protegides, com ara relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública a l'infractor, llevat que l'afectat hi consenti expressament per mitjà d'un escrit que ha d'acompanyar la sol·licitud. Si es tracta d'altra informació que conté dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

La sol·licitud pot ser no admesa en els supòsits següents:

 • Documents de treball intern (resums, esborranys o notes)
 • Si per a obtenir la informació que demana cal una tasca complexa d'elaboració o reelaboració. En aquest cas es contemplaria donar la informació desglossada
 • Informació en fase d'elaboració i no publicada
 • Les consultes jurídiques o peticions d'informes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació

Organisme competent / Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona

Àrea que tramita

Àrea d'Administració i Organització

Normativa

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Una vegada presentada, XALOC notificarà al sol·licitant la recepció de la sol·licitud indicant el dia de recepció, l'Àrea responsable de resoldre-la, la data màxima per a resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Si la sol·licitud és imprecisa, XALOC contactarà amb el sol·licitant per a concretar la seva petició. Si no es concreta la petició es considerarà que el sol·licitant ha desistit del procediment i s'arxivarà l'expedient.

Si XALOC detecta que la sol·licitud pot afectar drets o interessos de tercers contactarà amb aquests i tindran el termini de deu dies per presentar al·legacions. Això es comunicarà al sol·licitant.

XALOC pot subministrar la informació en un format diferent del sol·licitat en els casos següents:

 • Si hi ha una alternativa més econòmica, sempre que no dificulti al sol·licitant l'accés a les dades.
 • Si la informació ja ha estat difosa o publicada provisionalment en un altre format i s'hi pot accedir fàcilment. En aquest cas, s'indicarà al sol·licitant la font d'informació.
 • Si es considera raonable utilitzar un format diferent del demanat, sempre que es justifiqui.
 • Si el format en què s'ha demanat la informació pot comportar la pèrdua del suport que la conté o el pot danyar.
 • Si tècnicament no és possible fer una còpia en el format en què s'ha demanat la informació.
 • Si el format en què s'ha demanat la informació pot afectar els drets de propietat intel·lectual

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.