Al·legacions / recurs procediment sancionador en matèria de trànsit

Aquest tràmit permet presentar al·legacions o recurs/os (reposició i/o revisió) contra el procediment sancionador en matèria de trànsit. En el cas d’al·legacions es realitza contra la notificació de denúncia davant de l’instructor del procediment. En el cas del recurs es realitza contra la resolució sancionadora, davant l’òrgan que ha dictat l’acte.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplert i signat, l'al·legació es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar l'escrit i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

 

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • Persona contra la que s'ha incoat i/o sancionat l'expedient sancionador (interessat)
 • Representant legal.

Motius d'oposició

 • Al·legacions i recurs de reposició:
  • Qualsevol motiu o causa d'oposició que consideri convenient l'interessat contra la denúncia o la sanció imposada (expressa o tàcita).
 • Recurs extraordinari de revisió:
  • Contra els actes ferms en via administrativa podrà interposar-se el recurs extraordinari de revisió davant l'òrgan administratiu que el va dictar, que també serà el competent per a llur resolució, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
   1. Que al dictar-los s'hagués incorregut en error de fet, que resulti dels propis documents incorporats a l'expedient.
   2. Que apareguin documents de valor essencial per la resolució de l'assumpte que, tot i que siguin posteriors, evidenciïn l'error de la resolució recorreguda.
   3. Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella resolució.
   4. Que la resolució s'hagués dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o altra conducta punible i s'hagi declarat així en virtut de sentència judicial ferma.

Documentació que cal aportar

 • En cas que no sigueu l’interessat, autorització degudament signada.
 • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
 • En cas de comunitat de propietaris, còpia de l'acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
 • En cas d'altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l'entitat.

Terminis per a la presentació

 • Al·legacions: 20 dies naturals des de la notificació de la denúncia.
 • Reposició: 1 mes des de la notificació de la resolució sancionadora.
 • Revisió:
  • Quan es tracti del motiu 1 d’oposició dins dels 4 anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada.
  • Per la resta de casos, el termini serà de 3 mesos a comptar des del coneixement dels documents o des de que la sentència judicial va ser ferma.

Qui tramita la sol·licitud

Secció d'Expedients Sancionadors

Òrgan competent per resoldre

Alcaldia o Òrgan competent en qui delegui, del municipi on s'ha efectuat la denúncia.

Advertiments

 • Segons estableixen els articles 87.3.d) i 93.1 del Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, la interposició d'al·legacions per part de l'interessat comportarà la renúncia a poder efectuar el pagament amb la reducció del 50% sobre l'import de la sanció de la multa.
 • Segons estableix l'article 96.3 del Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, la interposició del recurs de reposició no suspèn l'execució ni de l'acte impugnat ni de la sanció.

Normativa

 • Article/s 87.3.d), 93.1, 95.1, 95.4 i 96 del Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària
 • Article/s 125 i 126 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.