Recurs de reposició contra diligència d'embargament

Aquest tràmit permet presentar recurs de reposició contra la diligència d'embargament, davant l'òrgan que ha dictat l'acte.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplert i signat, el recurs es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-lo a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-lo a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar el recurs i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC:

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat
 • El representant legal

Motius d'oposició

 • Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
 • Falta de notificació de la provisió de constrenyiment.
 • Incompliment de les normes reguladores de l’embargament que conté la LGT.
 • Suspensió del procediment de recaptació.

Qui tramita la sol·licitud

Servei d'Assessoria Juridicotributària

Òrgan competent per resoldre

Gerència de XALOC

Advertiments

Segons disposa la LGT, la presentació d'un recurs no atura el procediment de constrenyiment.

Normativa

 • Article 170.3 de la Llei 58/2003, general tributària, de 17 de desembre.
 • Article 14 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.