Sol·licitud de devolució d'ingressos

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de l'import pagat per tributs, preus públics, multes i sancions corresponents als Ajuntaments que han delegat la gestió i recaptació dels seus ingressos de dret públic a XALOC. La devolució es farà sempre mitjançant transferència bancària.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

La persona que hagi fet el pagament amb dret a la devolució (interessat) o un representant degudament autoritzat.

Qui tramita la sol·licitud

 • Si la sol·licitud es presenta a les oficines centrals (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona) o mitjançant la tramitació en línia, aquesta la tramita l'Àrea de Gestió Tributària de XALOC.
 • Si la sol·licitud es presenta davant qualsevol de les oficines territorials de XALOC, aquesta la tramita l'oficina de referència on s'hagi presentat

Terminis

El dret a sol·licitar la devolució d'ingressos prescriu als 4 anys des de la data de l'ingrés.

Documentació que cal aportar

 • Rebut original del qual se sol·licita la devolució.
 • Fotocòpia del NIF/DNI/NIE de l'interessat en el procediment.
 • En cas que l'interessat actuï mitjançant representant, document degudament complimentat d'atorgament de representació.
 • En cas d'actuar com a representat d'una persona jurídica, còpia de l'escriptura de poders o document equivalent.
 • Fitxa creditora degudament complimentada als efectes de procedir a la transferència de l'import a retornar.
 • En cas de defunció del titular del rebut: Fotocòpia del NIF/DNI/NIE de l'hereu o l'hereva i escriptura d'acceptació d'herència.
 • Autorització del titular del rebut quan no coincideixi amb el titular del compte corrent on s'efectuarà la transferència.

Normativa aplicable

 • Articles 31, 32, 124 i ss. i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Articles 122 i ss. del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs.
 • Articles 15 i 17 i ss. del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
 • Articles 42 i ss. de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada en XALOC.

Tràmits relacionats

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.