Titularitat i regulació

Titularitat i regulació

La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) és un organisme autònom de la Diputació de Girona, creat per prestar serveis de suport i assistència als ens locals de les comarques de Girona.

Les finalitats de XALOC són les següents:

 • Recaptar els tributs i altres ingressos de dret públic dels ens locals de la demarcació de Girona que deleguin en la Diputació les seves competències en aquesta matèria.
 • Prestar els serveis de gestió tributària necessaris (informació cartogràfica de base, formació i manteniment de padrons, pràctica de liquidacions, revisió de reclamacions, inspecció) per aconseguir una recaptació més eficient.
 • Assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de l’Administració local i en matèries com ara organització, recursos humans i suport jurídic, econòmic i comptable.
 • Col·laborar amb altres administracions públiques de diferent àmbit territorial per aconseguir una millor i més eficaç prestació dels serveis respectius en matèria tributària, recaptatòria i cadastral.
 • Prestar qualsevol altra activitat o servei connex, derivat o necessari per garantir una millor efectivitat en les actuacions anteriors.

Principis de gestió i funcionament

La Seu Electrònica de XALOC està regulada per l’Ordenança general de l’Administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms administratius i per la Instrucció d’Administració electrònica que la desenvolupa

La titularitat de la Seu Electrònica correspon a la Presidència de l’organisme, i la seva gestió i administració, a la Gerència.

Les diferents àrees i unitats de l’organisme són responsables, en l’àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben en aquesta seu.

Les condicions de funcionament estan subjectes als principis següents:

 • Integritat, veracitat i actualització dels continguts
 • Publicitat oficial
 • Responsabilitat i seguretat
 • Qualitat i disponibilitat
 • Accessibilitat i usabilitat
 • Neutralitat tecnològica i interoperabilitat