Subhastes i adjudicacions directes

Aquí trobareu publicada la venda dels béns embargats als deutors en qualsevol de les seves fases. La informació s'actualitza de forma constant i permanent.

La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona, de conformitat amb la normativa d'aplicació, utilitza generalment dos procediments diferenciats per la venda dels béns embargats.

 

Subhasta de béns

Les subhastes són vendes públiques al millor postor. L'acte de la subhasta és públic i per tant poden hi assistir totes les persones que hi estiguin interessades. S'hi pot participar de forma presencial a la sala o bé presentant una oferta en sobre tancat. La subhasta es podrà suspendre en qualsevol moment anterior a l'adjudicació de béns si s'efectua el pagament del deute pendent.

 

Adjudicació de béns

L'alienació de béns mitjançant el procediment d'adjudicació directa es realitza quan la subhasta de béns ha resultat deserta, quan amb el béns adjudicats no s'ha cobert el deute i resten béns o drets sense adjudicar o quan els béns s'han adjudicat en subhasta però l'adjudicatari no ha fet el pagament de la rematada. El procediment consisteix en formular ofertes en sobre tancat resultant adjudicatari dels béns la persona que presenti la millor oferta econòmica. L'adjudicació directa es podrà suspendre en qualsevol moment anterior a l'adjudicació de béns si s'efectua el pagament del deute pendent.