Informació per a les persones físiques interessades en rebre notificacions per mitjans electrònics

La Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que les persones físiques que no estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics podran escollir en tot moment si es comuniquen amb l'Administració a través d'aquest mitjà per a l’exercici dels seus drets i obligacions.

Per aquest motiu, us informem del següent:

  • Les notificacions i comunicacions que us trameti l'Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona (XALOC) en relació amb els procediments administratius de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic delegats poden practicar-se per mitjans electrònics.
  • Si desitgeu rebre les notificacions per mitjans electrònics haureu de prestar el vostre consentiment de forma expressa. A l'apartat Tràmits i gestions de la seu electrònica de XALOC (https://www.xalocgirona.cat/seu-electronica) trobareu el tràmit “Consentiment de persona física per relacionar-se per mitjans electrònics”, que podreu presentar en línia utilitzant qualsevol sistema d’identificació digital admès (idCAT Mòbil, certificat digital, Cl@ve), o bé presencialment a qualsevol de les oficines de XALOC.
  • En qualsevol moment podreu decidir que les notificacions successives es deixin de practicar de forma electrònica. La revocació del consentiment es tramita mitjançant el formulari “Revocació de consentiment de persona física per relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics”.
  • La prestació d’aquest consentiment cal fer-la igualment en el cas que ja estigueu rebent notificacions electròniques derivades de procediments sancionadors de trànsit, atès que pels procediments tributaris i de recaptació no es pot utilitzar d'ofici la Direcció Electrònica Vial (DEV) que s'hagi informat a la Direcció General de Trànsit (DGT).